Постъпили материали за Заседание 29, което ще се проведе на 31.01.2018г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на второ четене на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 330.32 KB


Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместници при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 314.38 KB


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 192.07 KB


Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 255.64 KB


Приемане на бюджета за 2018 година на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 270.66 KBДоклад 394.71 KBПротокол 227.32 KBПриложения 1-43 29.11 MB


Дарение ППР за преустройство на втори етаж от сграда на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и дарение на газов котел на Държавен куклен театър Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 302.5 KB


Дарение на сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“ на Старозагорската Митрополия
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 310.72 KB


Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2017 година.
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС
Предложение 130.55 KBОтчет 660.71 KB

 

Създаване на временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет Стара Загора с Решение № 220 от 31 март 2016 г.
Вносител: Димо Димитров – общински съветник
Предложение 186.29 KB


Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 181.73 KB


Предложение за решение по молбата на Емил Г. Стоянов, с постоянен адрес град Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания, установени от органите на НАП, глоби по Наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика
Предложение 145.36 KB


План за противодействие на тероризма на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 300.66 KB


Поемане на задължение до 4 888 797.48 лева (четири милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева, четиридесет и осем стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 208.36 KB


Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2018-2019 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 194.96 KB


Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г., /към 11.01.2018г./.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 237.74 KB


Допълване на решение № 1191 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 септември 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 241.67 KB


Допълване на решение № 1228 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 232.07 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 124 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 216.94 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 70, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 216.49 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 216.3 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 215.53 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 82 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 217.53 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 217.59 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, вх. 0, ет. 5 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 211.9 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 215.52 KB


Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.524.245, находящ се в град Стара Загора, на собственици на самостоятелни обекти в сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 196.99 KB


Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 247.67 KB


Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 59 -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 247.22 KB


Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 322.14 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІза гаражи на ДАТ в кв. 30 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 264.26 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 261.01 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І437 в кв. 57 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 261.77 KB


Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 320.77 KB


Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Оряховица, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 188.76 KB


Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 356.25 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ5015 в кв. 451 по ПУП на гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 190.49 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ14803 в кв. 607 - „Три чучура-север“ по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 194.56 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ427 в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 190.17 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-485 от 24.11.17 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21, през полски пътища № 04738.82.24 и 04738.84.10 и пасища, мери № 04738.84.41 - публична общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5717 от 24.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 284.66 KB


Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 362.1 KB


Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-508 от 19.12.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-508 от 19.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 286.19 KB


Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.162.1 в местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 356.31 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-502 от 11.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за водопровод и канализация за горецитираните имоти през ПИ № 46417.0.120 – „напоителен канал“ и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-5994 от 11.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 365.29 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-500/ 06.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за улична канализация за ПИ № 107033 през ПИ № 000117 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ № 000118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-02-8749 от 06.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 357.82 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-482 от 22.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външeн водопровод за ПИ 031010 в землище с. Малка Верея, през полски път № 000076 – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-62 от 05.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 358.35 KB


Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.18 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-505 от 12.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 357.83 KB


Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.211.23, 68850.211.24 и 68850.211.29 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 19-06-493/ 28.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 358.39 KB


Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.420 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-8 от 09.01.2018 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 317.96 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 38039.22.29 в местност „Кавак дере“ по КККР на с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-499 от 05.12.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 370.41 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257013 от местност „Аръшов трап“ по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-506 от 12.12.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 319.89 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.64 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-486/ 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 319.85 KB


Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.253 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-487/ 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение 319.9 KB


Одобряване на ПУП –– Парцеларен план за трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.97 KB

 

Становища на Постоянните комисии 520.05 KB 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали