ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 30, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.11.2021Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2021 година

Предложение    Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3   Приложение 4

2.Удължаване на срока за погасяване на отпуснат временен безлихвен заем на общинското търговско дружество „Мересев“  ЕООД гр.Стара Загора

Предложение

3.Промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул. Капитан Петко Войвода“ при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение № 2283 от 30.05.2019 година от Протокол № 44 от заседание на Общински съвет проведено на 30.05.2019 г.

Предложение

4. Промяна на размера на таксата за битови отпадъци

Предложение

5.Избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД

Предложение

6.Даване на съгласие за участие в европейска инициатива за насърчаване на устойчивата дигитална трансформация в градовете и общините в Европейския Съюз

Предложение    Приложение

7.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2022-2023г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.007 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от  Областни Информационни Центрове (2022-2023)г.“

Предложение

8.Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение „В етносвета на ромите“, финансирано по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства /фокус върху роми/“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020

Предложение

9.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Предложение

10.Именуване на улици в кв. „Кольо Ганчев“  на територията на община Стара Загора

Предложение

11.Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Августа 1992“- гр. Стара Загора

Предложение

12.Застраховане на недвижими имоти – частна общинска собственост, обект на преустройство и обновяване във връзка с изпълнението на проект „Международен младежки център –мисли локално, действай глобално!“, финансиран по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство ( ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Предложение

13.Учредяване право на надстрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в УПИ XV в кв. 119, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

Предложение

14.Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул. „ Руски“ № 2

Предложение

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV5202 кв. 278 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Предложение

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ325 в кв. 19 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Предложение

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII5201 кв. 278 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV278 в кв. 13 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ25 в кв. 44 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ476,477 в кв. 651 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Предложение

21.Oтдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Загоре, Община Стара Загора.

Предложение

22.Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 31276.57.29 /номер по предходен план 057029/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.

Предложение

23.Oтдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Преславен, Община Стара Загора.

Предложение

24.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Калояновец, Община Стара Загора.

Предложение

25.Отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор № 36899.4.54, находящ се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора за изграждане на електронно – съобщително съоръжение на „Цетин България“ ЕАД.

Предложение

26.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ХV198 и УПИ ХVІобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. А, апартамент № 12  на настанен в него наемател

Предложение

28.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“ бл. 56, вх. А, апартамент № 114  на настанен в него наемател

Предложение

29.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 9,, вх. Б, ет. 5, апартамент № 36 на настанен в него наемател

Предложение

30.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. Три чучура - север, бл. 62, вх. 0, ет. 1, апартамент № 3  на настанен в него наемател

Предложение

31.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“  № 124, апартамент № 43 на настанен в него наемател

Предложение

32.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл. 63, апартамент № 53 на настанен в него наемател

Предложение

33.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ, находящ се в кв. 664 „Железник“ по ПУП на град Стара Загора

Предложение

34.Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 30119.79.7 по КККР на с. Загоре, община Стара Загора

Предложение

35.Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.90 , представляващ част от УПИ ХI в кв. 7 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Предложение

36.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за изграждане на пътна връзка към ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854, ПИ с идентификатор № 68850.14.845, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-390 от 11.10.2021 г. Предварително съгласие за преминаване през част от ПИ с идентификатор № 68850.14.692 – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.286.677 – „За местен път“ –  публична общинска собственост, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти. Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор № 68850.14.692 - „За селскостопански, горски ведомствен път“, в размер на 258 кв. м, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 68850.14.856, ПИ с идентификатор № 68850.14.855, ПИ с идентификатор № 68850.14.854, ПИ с идентификатор № 68850.14.845, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 10-02-7251 от 11.10.2021 г.

Предложение

37.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147,  ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-411/26.10.2021г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.107.140, ПИ с идентификатор № 46417.107.141, ПИ с идентификатор № 46417.107.139, ПИ с идентификатор № 46417.107.147,  ПИ с идентификатор № 46417.107.146 и ПИ с идентификатор № 46417.107.145 по КККР на с. Малка Верея, през  ПИ с идентификатор № 46417.107.120  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, във връзка Заявление № 10-02-7646/ 26.10.2021г.

Предложение

38.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ № 296.53 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-415/01.11.2021г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 296.53, през ПИ № 296.187, през ПИ № 296.188 и през ПИ с идентификатор № 58743.204.15  – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Предложение

39.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-396 от 15.10.2021 г.  Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, през ПИ с идентификатор № 68850.131.492 и ПИ с идентификатор № 68850.131.269 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и премостване на част от ПИ  с идентификатор № 68850.131.384 – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост.

Предложение

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-418 от 02.11.2021 г.

Предложение

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.49.12, местност „Кладенчето“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-406 от 25.10.2021 г.

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.197.5 местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-417 от 02.11.2021 г.

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.1, местност „Хиляда чепа“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 19.10.2021 г.

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.37.12, местност „Под Голеш“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-399 от 18.10.2021 г.

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.105.7, местност „Под Медвен“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-416 от 02.11.2021 г.

Предложение

46.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“ землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-380 от 12.10.2021 год. 

Предложение

47.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за  външен водопровод, битова канализация и дъждовна канализация и ВиК схема за УПИ II 954, КР 42 и ПИ с идентификатор № 68850.42.32, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-390 от 20.10.2021 год.  

Предложение

48.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-400 от 27.10.2021 год. 

Предложение

49.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117 , местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-408 от 29.10.2021 год.  ра,  Заявление с вх. № 19-11-400 от 27.10.2021 год. 

Предложение

50.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1188 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Предложение

51.Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2021 година –втори прием

Предложение

52.Отпускане еднократна парична помощ на Б. В. Бонев

Предложение

53. Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7 и ПИ с идентификатор 27214.33.8 – „пасище-мера“ – публична общинска собственост, в землището на с. Еленино, община Стара Загора, с цел обособяване на предимно-производствена и складова устройствена зона.

Предложение

54.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на „Индустриална зона Загоре“ АД гр. Стара Загора, насрочена на 17.12.2021г., при липса на кворум 17.01.2022г.

Предложение

55.Попълване и промяна съставите на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата, ПК по култура, туризъм и вероизповедания, ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата, ПК по социална политика и Комисията по чл.6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали