ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 28, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.10.2021Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Приложение 2     Приложение 3

 

2.Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2022 - 2024 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Доклад

 

3. Общински жилищен фонд на Община Стара ЗагораВносители: проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Илка Петкова, Климент Пенчев, д-р Мариус Кирков – общински съветници от политически представителна група „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Предложение

 

4.Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г., съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение

 

5. План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – актуализация 2021 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1    Приложение 2

 

6.Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.11.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, разположен в ПИ 04738.104.1 (публична държавна собственост); дренаж, разположен в ПИ 04738.85.20 (публична държавна собственост); дренаж, разположен в ПИ 04738.85.22 (публична държавна собственост), за питейно-битово водоснабдяване на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец, за питейно-битово водоснабдяване на с. Кирилово, община Стара Загора (разположен в поземлен имот 36899.211.437 – държавна частна собственост)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Даване на съгласие за изменение и продължаване на  разрешително за водовземане от минерална вода на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10.Даване на съгласие за изменение и продължаване на  разрешително за водовземане от минерална вода на „Евробау“ ООД, гр. София от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – мет на Община Стара Загора

Предложение  

 

11.Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. Бенчева

Вносител: Искра Михайлова – Зам. –председател на ПК по социална политика

Предложение

 

12.Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. Бинева

Вносител: Искра Михайлова – Зам. –председател на ПК по социална политика

Предложение

 

13.Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. Стоянова

Вносител: Искра Михайлова – Зам. –председател на ПК по социална политика

Предложение

 

14.Обявяване на имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв.“Казански“ за частна общинска собственост  и дарение на  Старозагорската Митрополия 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

15.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Учредяване право на надстрояване за изграждане на „Детски кът“ - надстройка на кафе-аперитив в УПИ ІКОО, ЖС и ПГ в кв. 426в, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V334 в кв. 51 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V79  в кв. 21 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІ449 в кв. 35 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V198 в кв. 44  по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV121 в кв. 11 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Придобиване в собственост на двуетажна административна сграда, находяща се в УПИза комплексно адм. обслуждане, кв. 2 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII650 в кв. 53 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ II134 в кв. 15 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ V499 в кв. 42 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3018 в кв. 99 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI616, УПИ I606 и УПИ II607 в кв. 39 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ24 в кв. 7 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ I304 в кв. 44 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ24 в кв. 7 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Продажба на УПИ I690 в кв. 18,  с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложение Илка Петкова

 

33.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Продажба на застроен УПИ ІІ3297 в кв. 6801 по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ1214, находящ се в кв. 45  по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Продажба на застроен УПИ VІІІ141 в кв. 2801 по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ4952, находящ се в кв. 434 по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Продажба на застроен урегулиран поземлен имот VIII117 в кв. 18 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19, апартамент № 11 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, ап. 98  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, бл. № 4, апартамент № 8 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ X – параклис, кв. 19, улица с о.т. 53 – о.т.53а – о.т.54а – о.т.54 и улица с о.т.79в – о.т.79б- о.т.79а, одобрен със Заповед № 2051/18.11.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.32.1, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-336 от 25.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.258, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-379 от 23.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.40, местност „Пеюв трап“, землище на  с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-370 от 20.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.7, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-362 от 13.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.218.46, местност „Пясъчника“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-358 от 09.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ №  1038 от 24.07.2021г. на Общински съвет Стара Загора, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали