Постъпили материали за Заседание 28, което ще се проведе на 18.12.2017г.

Размер на шрифта: A A A

Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  315.19 KB

Приложение 426.61 KB

Предложение към Наредбата  130.81 KB

Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование – първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  443.48 KB,

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.
Вносител: Валентина Бонева – общински съветник

Предложение  142.93 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“ и СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  406.79 KB

Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  391.3 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.06 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  388.16 KB

8. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан за 2018г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  235.82 KB

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Язовир с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  246.65 KB

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Язовир с.Михайлово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  246.94 KB

Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора).

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  201.53 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  339.89 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  263.22 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ565,7125,Оо,паркинг в кв. 133 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.25 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ851 в кв. 68 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.68 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV51,52 в кв. 7 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  194.1 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  218.87 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 56 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  218.67 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  194.07 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.242, находящ се в кв. „Лозенец“, град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.45 KB

Продажба на УПИ XVIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с.Маджерито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  202.87 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.26 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.08 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.08 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.67.8, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.67.8 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-466/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  359.41 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.68.7, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.7 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-465/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  359.84 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 68850.68.25, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.25 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-467/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  359.35 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “Сейрекова нива“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-480 от 21.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  360.73 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-475 от 20.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  241.3 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във, връзка със Заявление рег. № 19-06-464 от 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.26 KB

Попълване съставите на постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция и постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.
Вносител:Николай Диков- общински съветник

Предложение  131.31 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 6850.513.49, 68850.513.52, 68850.513.55, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.69, 68850.513.77, 68850.513.78, 688850.513.89, 68850.513.92, 68850.513.97, 8850.513.99, 688850.513.100, 688850.513.110, 688850.513.111, 688850.513.112, 68850.513.113, 68850.513.390, 68850.513.391, 68850.513.6194, 68850.513.6743, 68850.513.6749, 68850.513.7041 и 68850.513.7048 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ №№ I – 7128, II – 7129, III – 7133, IV – 7134, V -78, VI – 7132, VII – 7135, VIII – 111, IX – 113, X – 7136, XI – 112, XII – 7137, XIII -7138, XIV -7139, XV -7140, XV -391 и XVII -390 в нов квартал 832 по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх.№ 10-33-414 от 06.12.2017 г.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение 388.89 KB

Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Руманя, Община Стара Загора, промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  252.45 KB

Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс за избор на управител
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  302.58 KB

Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално развитие – Стара Загора
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  205.97 KB

Промяна на комисията за картотекиране по чл. 11, ал. 1 от НРУУРОЖИ
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  299.3 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта
Вносител: Тунджай Йозтюрк –Председател на ПК по здравеопазване

Предложение 212.09 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  326.46 KB

Учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Слънчева“ № 5
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  197.25 KB

Допълване на дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие, Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  257.25 KB

Одобряване на Подробен устройствен план -Парцеларен план и специализирана план - схема за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ“, с местоположение - землищата на гр. Стара Загора и с. Хрищени.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение  322.1 KB

Решение за одобрение на задание за Общ устройствен план на община Стара Загора на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията и възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Протокол № 51, т.1.7 на ЕСУТ, общ. Стара Загора.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение  346.81 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 327, 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688, III - 1515, IV - 8710 и V - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във врзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-426 от 13.12.2017 Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение 377.24 KB

Становища на Постоянните комисии 418.67 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали