Размер на шрифта: A A A

Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене
Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение  299.61 KB

Приложение  143.5 KB

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора– първо четене
Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.56 KB

Приемане на първо четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  313.12 KB

Приложение 427.17 KB

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2017 година
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение 232.14 KB

Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение  314.66 KB

Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2018г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  312.71 KB

Приложение 1 и 2  354.36 KB

Определяне на нови граници на зоните на населените места на територията на община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-12483/ 20.11.2017г. от вносителя


Поемане на задължение до 5 215 721,46 лева (пет милиона двеста и петнадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева, четиридесет и шест стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  147.02 KB

Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.59 KB

Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  373.2 KB,

Учредяване право на строеж на Министерство на здравеопазването върху имот, частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“, финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  196.63 KB

Участие в учредяване на Организация за управление на туристически район Тракия.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  303.12 KB

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  454.01 KB

Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  233.25 KB

Промяна на наименованията на институции в системата на предучилищното и училищното образование.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  232.97 KB,

Приложение  144.52 KB

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  235.8 KB

Приложение  587.69 KB

Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Михаил Михайлов – Председател на ВрК

Предложение  132.15 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“-гр.Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  393.22 KB

Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.32 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Помещение с площ 88.44 кв. м., в северозападната част на сграда с идентификатор 68850.258.593.2 от „Дом за възрастни хора с физически увреждания“, в землището на гр. Стара Загора, местност Беш Бунар, ПИ с идентификатор 68850.258.593.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  362.92 KB

Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  187.99 KB

Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  201.43 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ26 в кв. 4740 – Кольо Ганчев по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.62 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV466 и УПИ ХІ466 в кв. 47 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  199.64 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ22 в кв. 1 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.45 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ104 в кв. 29 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.22 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ459 в кв. 32 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.55 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  219.07 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 1, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  217.98 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.513.54, находящ се в град Стара Загора, парк „Бедечка“, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.39 KB

Продажба на УПИ XIX194,ОДО, кв. 15а по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  247.68 KB

Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – кв. „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  257.33 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот VІобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.35 KB

Продажба на имот с № 000426, землище с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  242.58 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.697 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.31 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.698 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.3 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.699 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.22 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1 от местност “Старите лозя“ по КККР на с. Арнаутито, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-406 / 20.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 00655.75.1, през полски път № 00655.76.17 от КККР на с. Арнаутито, Заявление с р. № 10-02-7228/ 11.10.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  282.78 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план и план – схема за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37 по КККР на гр. Стара Загора;Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37, през ПИ 68850.122.440 и ПИ 68850.123.256 - полски пътища и ПИ 68850.123.255 – води и водни обекти - публична общинска собственост, Заявление 10-01-5042/17.10.17г
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.4 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.212.31 в местност “Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 31 в кадастрален район 212 по КККР на гр. Стара Загора, Заявление р. № 19-06-444 от 30.10.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  322.37 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 107042 в местност „Атюрен“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-434/ 19.10.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.87 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 001042 в местност „Кашлите“ по КВС на с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-441 от 26.10.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.65 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 032002, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-448 от 31.10.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  373.31 KB

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 300/ 20.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 3512 в кв. 77 и улици с о. т. 2143 – о.т. 2119 и о.т. 2119 –о .т. 2118 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.36 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 033001, местност „Йовлаза“ по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-426 от 09.10.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.02 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. захранване и проект на ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.17 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и проект на „ВиК“ схема за ПИ с идентификатор 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.68 KB

Одобряване на Подробен устройствен план -Парцеларен план за трасе на външен водопровод и схема водопровод и канализация на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 в местност „Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.08 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.12 KB

Възстановяване собствеността на подземния паркинг в полза на община Стара Загора, находящ се в кв. 1 Централна градска част, югоизточно от старата сграда на общината - между бул. „Руски” от запад, Универсален магазин от юг, ул. „Цар Иван Шишман” от изток и сградите по ул. „Св. Княз Борис І” от север.
Вносител: Кольо Димов - общински съветник

Предложение  147.78 KB

Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение  201.54 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на членовете на дружество „Военноинвалид“
Вносител:Илия Златев – председател на постоянната комисия по социална политика

Предложение 190.44 KB

Именуване на улица в кв. „Три чучура“, в района на бившата „Партийна школа“
Вносител: Милена Стоянова–Желева, Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение 131.71 KB

Придобиване на имоти, собственост на Министерството на отбраната, находящи се в гр. Стара Загора, северозападно от ул. „Хан Аспарух".
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  136.77 KB

Приемане на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  310.56 KB

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение 186.42 KB

 

 Становища на Постоянните комисии 540.56 KB

 

Горещ телефон
за сигнали