ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 26, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.10.2021Г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 7 октомври 2021 г. от 09.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора чрез електронна комуникация между общинските съветници в реално време, видео и текстова връзка и размяна на електронни изявления чрез електронната платформа Zoom. Гласуването ще се осъществи чрез платформата eVote при следния дневен ред:

1. Даване съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”, въведена в информационната система ИСУН 2020 с номер и наименование: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

2.Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали