Размер на шрифта: A A A

 Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Вносител: Милена Стоянова-Желева – Председател на ВрК


Предложение  137.87 KB

Одобряване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка“ при граници: юг - ул. „Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „ Труд“, запад - ул. „Иван Вазов“, изток - ул. „Хан Тервел“ по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-295 от 05.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  381.71 KB

Експертен доклад  9.97 MB

Проект за изменение на действащия ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка“ 23.08 MB

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  303.24 KBПриложение  181.92 KB

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г./ – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  333.38 KB

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора– първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  378.95 KB

Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора– първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  276.01 KB

Приемане на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни– първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  299.66 KB

Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  350.67 KB

Приложения от 1 до 28  23.19 MB

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на ремонтни дейности и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ през 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  362.44 KB

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018 - 2020 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  219.68 KB

Приложение 1.07 MB

Доклад 296.41 KB

Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 241.56 KB

Приложения от 1 до 5 8.84 MB

 

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 1.34 MB

Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора за провеждане на нов търг за продажба на 6 броя тролейбуси марка „ЛАЗ“Е 183 D1-01
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 322.31 KB

Предоставяне на имот – публична общинска собственост в с. Богомилово, на СНЦ „ Спортен клуб на сляпо – глухите – Августа Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  388.56 KB

Удължаване срока на договор за наем на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛЪБ СТАРА ЗАГОРА – ТРАКИЯ“ за имот – публична общинска собственост, представляващ: „Ресторант - клуб“, с площ 191.00 кв. м., находящ се на ул. „Цар Иван Шишман“ № 60, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.26 KB

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в кв. 522а по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от ПИ с идентификатор 68850.502.213 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  214.77 KB

Искане за достъп до обществена информация
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение 223.3 KB

Приложение 347.62 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора в асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 29.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 175.55 KB

Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП ДГС Чирпан, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  228.97 KB

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г., /към 14.08.2017г./.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  238.06 KB

Даване на съгласие за отдаване през 2018г. до 1/3 от годишното ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора на местни търговци.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 233.08 KB

Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  224.5 KB

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.62 KB

Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5734 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  321.62 KB

Продажба на сграда, построена върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 238.92 KB

Продажба на част от сграда, построена върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора в с. Богомилово,Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 317.83 KB

Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  201.41 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ168 и УПИ ХІІІ166,167,вододайна зона в кв. 30 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора, чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  266.79 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ436 в кв. 30 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора, чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  264.91 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000160, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 423.85 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000861, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.56 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 020017, находящ се в землищено на с. Могила, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.14 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000007, находящ се в землищено на с. Арнаутито, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 425.26 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000156, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.71 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000418, находящ се в землищено на с. Бъдеще, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.78 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 000423, находящ се в землищено на с. Калояновец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 425.35 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на водоем имот № 028010, находящ се в землищено на с. Стрелец, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.07 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на Рибарник имот № 000247, находящ се в землищено на с. Маджерито, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 425.58 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на Рибарник, имот № 000255, находящ се в землищено на с. Петрово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 424.75 KB

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на основание чл. 39, ал. от Закона за концесиите с предмет: „Управление на услуга от обществен интерес и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на на Рибарник имот № 000862, находящ се в землищено на с. Кирилово, срещу правото на концесионера да експлоатира услугите в обекта на концесията, като получава приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности и правото да получава приходи от тези дейности“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 425.9 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV4533,4534 в кв. 325 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.08 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ504 в кв. 3 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.7 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ212 в кв. 5 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 192.46 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ141 в кв. 14 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.04 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ V216 в кв. 21 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  189.28 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ487 в кв. 6518 - Железник по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 192.68 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 104 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  218.64 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  216.4 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 10 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  214.92 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 288, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  217.88 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 39, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  216.72 KB

Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІV5233, кв. 256 по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 190.07 KB

Продажба на Общински нежилищен имот, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  289.23 KB

Продажба на УПИ CCXLІІІ4005 в кв. 13 – „Индустриален“ по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  263.47 KB

Продажба на УПИ XV390 в кв. 6518 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  262.58 KB

Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на пътна връзка към ПИ № 001042 в местност „Кашлите“ по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, през ПИ № 001018 –„пасище, мера“– публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-5154 от 17.07.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 349.26 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-338 от 25.07.2017 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.208.20, през ПИ № 68850.208.60 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ № 68850.209.682 – „пасище“; ПИ № 68850.209.132–„за водностопанско, хидромелиоративно съоражение“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-02-5359 от 25.07.2017г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 358.76 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 086010 в местност “Карасулука“ от землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-321 от 12.07.2017 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 086010 в местност “Карасулука“ от землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.99 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.37 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.44 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.66 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356.32 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 356 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и изменение на „ВиК“ схема за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, общ. Ст. Загора, Заявление № 19-06-380/ 29.08.17г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за водопровод и канализация за горецитираните имоти през ПИ № 46417.0.117 – „полски път“ и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-3805 от 10.08.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.95 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 в местност „Курбанова чешма“ от землище гр. Стара Загора и схема водопровод и каналицация за цитираните имоти, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 28.06.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външен водопровод на ПИ № 68850.210.31 и ПИ 68850.210.975 от землище гр. Стара Загора през селскостопански, горски, ведомствени пътища /ПИ/ №№ 68850.210.707, 68850.210.64 и 68850.211.61 – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2998 от 28.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.77 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. – схема за захранване на ПИ № 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-381от 29.08.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за ПИ № 68850.47.26 през ПИ № 68850.47.942–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 68850.47.49 –„нива“– общинска собственост, Заявление 10-02-6156/ 29.08.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.73 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ВиК. – схема за ПИ № 68850.47.26 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-382 от 29.08.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване водопроводно и канализационно трасе за ПИ № 68850.47.26 през ПИ № 68850.47.942–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 68850.47.49 –„нива“– общинска собственост, Заявление 10-02-6156/ 29.08.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.21 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. – схема за обект: “Мрежа НН от МчТП “Свинеферма“ в ПИ № 68850.162.19 за захранване на ПИ № 68850.162.487 и ПИ № 68850.162.489 по КККР на гр. Стара Загора, във врэзка със Заявление № 19-06-369 от 18.08.2017 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе в ПИ № 68850.162.19 през ПИ № 68850.162.19 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, Заявление 10-02-5906/ 18.08.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 358.17 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на ПУП проект за изменение на План за регулация и застрояване в следния обхват: за УПИ VОДО, кв. 113 одобрен със Заповед № 840/14.06.2004г. и УПИ VІ – 375а, кв. 133 и улица – тупик с о.т 422a – о.т. 422б - о.т. 422в по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2493/15.11.2000г. на Кмета на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 198.54 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за изместване на съществуващи електропроводи на „ЕР ЮГ“ в ПИ с идентификатор №№ 68850.122.440, 68850.123.337 и 68850.123.37 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-342 от 31.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.76 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017042, местност „Люляката по КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 15.08.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 318.48 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037004 в местност „Къньов трап“ от землището на с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-329 от 18.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.11 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.263 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-351 от 08.08.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 318.05 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 028008 в местност „Чалти алан“ по КВС на, землище с. Калояновец, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-324 от 13.07. 2017 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 357.54 KB


Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 084048 в местност „Юрта“ по КВС на, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-363 от 15.08.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 358 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.135 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-375/ 22.08.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 330.08 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 70202.170.23 в местност „Черешите“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 355.69 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 112006 в местност „Герена“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 318.89 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ II–4350а в кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Зaгора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 374.7 KB

Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Подпомагане дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора“ ЕООД, чрез заместване в дългa към „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора и прихващане на насрещни задължения
Вносител:Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 244.01 KB

 Становища на Постоянните комисии 643.37 KB

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали