ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 24, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.07.2021Г.

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора – първо четене

Вносители: Мехмед Зейнел и Юсни Ибрям – Група общински съветници от  ПП ДПС

Предложение

2.Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

3.Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

4.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година      

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Доклад, Приложение

5.Одобряване на частична промяна в структурата на Общинска администрация считано от 01.09.2021 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Постъпило искане за разсрочване на задължения за местни данъци и такси от „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

7.Даване на съгласие за присъединяване към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Закриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

12.Даване съгласие  на „Тролейбусни  и автобусни превози“ ЕООД гр.Стара Загора за сключване на договор за наем на един брой тролейбус и договор за обучение на кандидати да придобиване на правоспособност за управление на автобуси и тролейбуси

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2021/2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

14.Осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2021/2022 година в Община Стара Загора от населените места, в които няма училища и детски градини.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

15.Промяна на официалния адрес и адреса на сградата, в която се провежда обучението на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, град Стара Загора, Област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16. Създаване на Постоянна комисия по спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора

Вносители: Мария Динева, Искра Михайлова, Иван Върляков и Димитър Чорбаджиев – Група общински съветници

Предложение, Приложение

17.Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари - юни 2021г.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

18.Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2021 година

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение, Приложение 1

19.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2020 година 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

20. Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 10.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение, Приложение, Приложение, Приложение, Приложение, Приложение

21.Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „ТАЕКУОНДО КЛУБ АВГУСТА“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV234 в кв. 39 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIII154 в кв. 8 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIII862 в кв. 60 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в, УПИ IVуниверсална зала, спортна зала, мл. амфитеатър и подземни гаражи, кв.170, с адрес гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 60, с площ на частта 2840 кв. м.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ І229 в кв. 3 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ140 в кв. 20 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ23 в кв. 22 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ503 в кв. 26 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV264 в кв. 50 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX464 в кв. 47 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII526 в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV11 в кв. 5 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ III254 в кв. 87 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII190 в кв. 21 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38. Прекратяване на съсобственост в УПИ IV334 в кв. 23 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 45, апартамент № 67 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 5, апартамент № 75 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, апартамент № 83 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 47, апартамент № 95 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Продажба на  УПИ IIобщ в кв.6, УПИ Iобщ и УПИ IIобщ  в кв. 17, УПИ  IXобщ в кв. 18 и УПИ IXобщ  и УПИ Хобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Продажба на УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4; УПИ Х244 в кв. 41 и УПИ XIII383 в кв. 44  по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Продажба на УПИ - Помпена станция в кв. 6; УПИ Хобщ в кв. 24; УПИ XXобщ; УПИ XXXVIобщ в кв.37 и УПИ VIобщ; УПИ VIIобщ  в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Продажба на застроен УПИ VII 164,детска градина  в кв. 11; застроен УПИ Iобщежитие ,пл. № 162 и пл. 163 в кв.15; УПИ Iобщ в кв. 45 и застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Продажба на имоти, находящи се в с. Самуилово, община Стара Загора: Застроен УПИ IXфурна  в кв. 11, УПИ II в кв. 25 и Застроен УПИ II, със сгради с пл.№ №318,319  в кв. 25.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Продажба на УПИ VII266, УПИ VIII266, УПИ IXобщ в кв. 45 и УПИ VIII, УПИ IX в кв. 52 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Продажба на ½ идеална част от Застроен урегулиран поземлен имот VIГОНС в кв. 47 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VI551, УПИ VII555, УПИ VIII555 в кв. 41 “Голиш“ и улица с о. т. 262 – о. т. 263 – о. т. 264 – о. т. 265, одобрен с Решение № 102/29.04.2004 г. на Общински съвет Стара Загора и за ІX552 в кв. 41 “Голиш“, одобрен със Заповед № РД – 25 – 481/24.03.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VІ 141 в кв. 23a, улица с о. т. 58 – о. т. 59 – о. т. 60 и алея между кв. 23 и кв. 23а, одобрен със Заповед № 1111/21.10.1983 г. и за УПИ VII138 в кв. 23a, одобрен със Заповед № 296/28.02.2005 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53. Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение План за регулация, в частта му за улица с о.т. 268а – о.т 45, улица с о.т. 45- о.т. 256, улица – тупик с о.т. 256 – о.т. 258, улица с о.т. 256 – о.т. 249, улица – тупик с о.т. 249 – о.т. 251, улица с о.т. 249 – о.т. 242а, одобрен със Заповед № 706 от 14.05.1993г., улица – тупик с о.т. 242а – о.т. 243а, одобрен със Заповед № 1188 от 05.06.2000г. улица с о.т. 242а – о.т. 6, улица – тупик с о.т. 345 – о.т. 351, улица с о.т. 345 – о.т. 343, улица с о.т. 345 – о.т.359, улица с о.т. 78 – о.т.359, одобрен със Заповед № 2209 от 15.09.2000г. за УПИ I и УПИ XIX 326 в кв. 17, УПИ I в кв. 15 и УПИ VIIкоо в кв. 18а и по плана на с. Старозагорски бани и План за застрояване на новообразувани I 692, За парк, II 693, За недвижима културна ценност римски терми и праисторическа могила, III 694, За озеленяване, IV 695, V 696, За сграда за обществено обслужване с вградени две бански куполни помещения, VI 697, VII 698, VIII 728, IX 729, За трафопост, X 730, За парк, XI 736, За здравно обслужване, XII 740, За кметство, XIII 326 и XIV741, За библиотека в кв. 17, УПИ I 481, За парк в кв. 15, УПИ I 699, За парк в кв. 17а и УПИ I 474, За водни площи и озеленяване- парк в кв. 17б по плана на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-69 от 30.06.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I 11 в КР 57, УПИ I 17 и УПИ II 18 в КР 136 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-259/29.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ I 11 в КР 57, УПИ I 17 и УПИ II 18 в КР 136 по КККР на с. Хрищени, през ПИ с идентификатор № 77476.62.25 - „ За пасища, мери“, ПИ с идентификатор № 77476.62.26 - „За напоителни канали“ , ПИ с идентификатор № 77476.62.27 - „За напоителни канали“, ПИ с идентификатор № 77476.62.28 - „За други територии, заети от водни течения, водни площи“, ПИ с идентификатор № 77476.64.24 – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 77476.64.25 - „ За пасища, мери“, ПИ с идентификатор № 77476.64.26 – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 77476.68.34 – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 77476.71.18 – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 77476.71.19 - „ За пасища, мери“,  общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4861 от 29.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 70202.171.2163 по КККР с. Сулица, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-227/08.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 70202.171.2163, през ПИ с идентификатор № 70202.53.59 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 70202.171.507 – „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4253 от 08.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 05431.35.27, местност „Кайрака-Върница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-244/21.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.35.27, през ПИ с идентификатор № 05431.36.35 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4642 от 21.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.17.87, ПИ с идентификатор № 52252.17.88 и ПИ с идентификатор № 52252.17.89, местност „Стамболов хан“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-226/08.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.17.87, ПИ с идентификатор № 52252.17.88 и ПИ с идентификатор № 52252.17.89, през ПИ с идентификатор № 52252.42.140 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 52252.42.147 - „За местен път“ общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-5052 от 06.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.86.26, ПИ с идентификатор № 46417.86.28, ПИ с идентификатор № 46417.89.9 и ПИ с идентификатор № 46417.89.8 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-239/15.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.86.26, ПИ с идентификатор № 46417.86.28, ПИ с идентификатор № 46417.89.9 и ПИ с идентификатор № 46417.89.8 по КККР на с. Малка Верея, през ПИ с идентификатор № 46417.86.52 - „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 46417.88.6 – „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-01-4297 от 25.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод  и вик схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“ землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-208/31.05.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, през ПИ с идентификатор № 52252.42.36, ПИ с идентификатор № 52252.42.140 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 52252.42.149 – „Гори  и храсти в земеделска земя“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-3984 от 31.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод  и вик схема за ПИ с идентификатори № 05431.35.27, № 05431.35.26, № 05431.35.25, № 05431.35.24, № 05431.35.23 и № 05431.35.22 в КР 35, местност „Кайрака-Варница“ землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-207/31.05.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатори № 05431.35.27, № 05431.35.26, № 05431.35.25, № 05431.35.24, № 05431.35.23 и № 05431.35.22 в КР 35, местност „Кайрака-Варница“ землище на с. Борилово, през ПИ с идентификатор № 05431.36.35 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-3983 от 31.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.33.903 и ПИ с идентификатор № 68850.33.904, местност „Бойчо бунар“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-202/26.05.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.33.903 и ПИ с идентификатор № 68850.33.904, през ПИ с идентификатор № 05431.32.896 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 05431.32.897 „ За друг вид водно течение, водна площ и съоръжение“ - общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4642 от 21.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и план – схема за УПИ I 25, УПИ II 26, УПИ III 27, УПИ VI 28, УПИ V 29, УПИ VI 30 и УПИ VII 31 в КР 95 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ I 25, УПИ II 26, УПИ III 27, УПИ VI 28, УПИ V 29, УПИ VI 30 и УПИ VII 31 в КР 95 по КККР на с. Борилово, през ПИ с идентификатор № 05431.16.90 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 05431.94.10 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 05431.94.11 – „Друг вид земеделска земя“- публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4152 от 04.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

63.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.62.70, местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-247/22.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.62.70, през ПИ с идентификатор № 52252.47.83 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 52252.62.503 - „Улица“ – публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-5030 от 05.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.939, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-230/09.06.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-01-3911 от 09.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор № 04738.88.30 и ПИ с идентификатор № 04738.88.31 по ККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-272/06.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.16.49, местност „Гнилата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-222 от 08.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

67.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-243 от 21.06.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.16.97, местност „Гнилата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-223 от 08.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

69.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 62.144 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-238 от 15.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.256.9518, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-245 от 21.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 36899.88.3, местност „Лозята“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-217 от 07.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.142.1, местност „До село“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-246 от 21.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 62.145 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-237от 15.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.15, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-219 от 08.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.101.2, ПИ с идентификатор № 54314.101.13 и ПИ с идентификатор № 54314.101.34, КР 102 по КККР на с. Остра Могила, общ. Стара Загора – разширение на площадка, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-166 от 27.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.230.3, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-220 от 08.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.106.36, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-218 от 08.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

78.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.19.39, местност „Овчи кладенец“, землище на. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-230 от 10.06.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

79.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ № 68850.53.2, местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-268 от 05.07.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

80.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 27214.47.38 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-187 от 11.05.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

81.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.207.13, местност „Ишекър“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-256 от 25.06.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

82.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.18.20, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-260 от 29.06.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

83.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.102.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-186 от 11.05.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

84.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Сулица – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-154 от 20.04.2021 год.    

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

85.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.171.10, местност „Берекет могила“, землище на. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с Вх. № 19-11-204 от 21.05.2021 г. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

86.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1030 по Протокол № 22 от 27 май 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

87.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1031 по Протокол № 22 от 27 май 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

88.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1032 по Протокол № 22 от 27 май 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

89. Закупуване на сграда за търговия, находяща се УПИ ІХобщ., кв. 404 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

90. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 25.08.2021г., при липса на кворум 09.09.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

91. Създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник на община Стара Загора

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

92. Отпускане на еднократна парична помощ на С. В.Миланов представляван от П.И. Миланова

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

93. Отпускане на еднократна парична помощ на П. Г. Александров

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

94. Отпускане на еднократна парична помощ на К.М. Господинова

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 Гласуване част 1

 Гласуване част 2

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали