Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  231.12 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  229.27 KB

Приложение 1 178.38 KB

Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Предложение  128.02 KB

Актуализация на бюджета на община Стара Загора за 2017 г. във връзка с необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии
Вносители: Кольо Димов, Даниела Лекина, Иван Митров, Климент Пенчев и Валентина Бонева– Общински съветници

Предложение  214.46 KB

Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  240.11 KB

Обществен пътнически превоз по автобусни линии от общинската транспортна схема
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  359.79 KB,

Приложение 1 202.88 KB

Предоставяне на медицинска апаратура от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център -Стара Загора“ ЕООД, срещу прихващане на задължение
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  335.45 KB

Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 190.29 KB

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  304.37 KB,

Приложение 1 335.8 KB

Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  304.45 KB

Приложение 1 502.92 KBПриложение 2 767.86 KB

Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година в Община Стара Загора и определяне на детски градини за средищни за 2017/2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  253.34 KB

Приложение 1 318.39 KB

Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2017/2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  247.94 KBПриложение 1 143.74 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  321.84 KB

Удължаване срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обект, съгласно Договор № №2544/20.10.2015г. с предмет учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения“ в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 268.68 KB

Обявяване на имот за частна общинска собственост и продажба на сграда - бивше кметство, с. Пшеничево, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  274.63 KB

Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.338 и на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  327.58 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х248 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.85 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ V476 в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.43 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ374 в кв. 29 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.49 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ І169 в кв. 13 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.68 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 10 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  218.66 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, бл. 69 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  216.76 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  216.26 KB

Продажба на УПИ ІVоб., коо, кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. „АПК“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  321.62 KB

Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.204.692, землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  243.59 KB

Продажба на УПИ IX181, кв. 81 – „Лозенец – разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  246.63 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІ312 в кв. 50 по плана на с. Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.76 KB

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХХII409 в кв. 18 по плана на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  273.21 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  247.55 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  247.37 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  247.96 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  358.25 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-287 от 20.06.2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.204.697, 68850.204.698 и 68850.204.699 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-295/ 27.06.2017 г., 19-06-296/ 27.06.2017г. и 19-06-297/ 27.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.31 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.14 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.2 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и 68850.256.52, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.45 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, землище гр. Ст. Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.56 KB

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на ел.захранващ кабел за подобект: Ново външно ел.захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“, с. Преславен, Община Стара Загора, през ПИ 000184 – „полски пътища“, ПИ 000192 - „полски пътища“ и ПИ 000350 – „пасища, мери“ в землище – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-4320 от 14.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  352.57 KB

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.210.64 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ и част от ПИ с идентификатор 68850.210.696 - „друг вид земеделска земя“ в местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-2851 от 20.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с.Оряховица – с.Братя Кунчева, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-282 от 14.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  352.31 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 106023 в местност „Стаев трап“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-271 / 06.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.22 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-298 от 27.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.36 KB

Създаване на самостоятелен център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория «Ю. Гагарин», Стара Загора чрез изваждане от състава на Общинския Център за подкрепа за личностно развитие.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  228.99 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ8 в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.59 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ II–4350а в кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора.
Вносител :Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение  369.09 KB

 Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Промени в състава на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Михаил Михайлов –Председател на ВрК

Предложение  202.72 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ54 в кв. 9 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.78 KB

Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение за обект „Оранжерия за производство на зеленчуци, реконструкция на котелно помещение и подпорна стена“ в УПИ ІІІ-5729, кв.12“Индустриален“/представляващ поземлен имот № 68850. 523. 5729 / през поземлен имот № 68850. 523.15 /представляващ част от УПИ VІ – зеленина в кв. 11“Индустрия“/ по заявление вх. № 10 – 02 – 4571/23.06.2017г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  309.28 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ ХХХV - 4705, УПИ ІІІ - 97 в кв. 608 и улица с о.т. 4753 - о.т. 4754 по плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1840/29.09.2011г. на Кмета на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.13 KB

 Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-31/17.07.2017 г
Вносител: Таньо Брайков Танев – председател на Общински съвет Стара Загора

Предложение  215.97 KB

Становища на Постоянните комисии 631.97 KB

Горещ телефон
за сигнали