Размер на шрифта: A A A

Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  305.89 KB

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – второ четене
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение  198.14 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  303.11 KB

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  304.87 KB

Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  229.18 KB

Приложение 1 405.19 KBПриложение 2 349.27 KB

Участие в дарителската кампания за изграждане на Мемориалния комплекс на гроба на кан Кубрат и провеждане на Всебългарски събор „ Към завета – Кубрат – 105“
Вносител:Таньо Брайков - Председател на Общински съвет

Предложение  196.95 KB
Участие в дарителската кампания за изграждане на паметник на полковник Борис Дрангов в района на Военна академия „Георги Сава Раковски“ – гр. София.
Вносител:Таньо Брайков - Председател на Общински съвет

Предложение  256.46 KB

Даване разрешение за закупуване на специализирано оборудване за нуждите на болнична Аптека в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  252.58 KB

Изваждане на ДМА – гараж от активите на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД и предоставяне на Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания и хронични психични проблеми „Св.Св. Козма и Дамян“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  307 KB

Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 15 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество “Ученическо хранене” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение  375.58 KB

Приемане на доклади за самооценка, във връзка с откриване на процедура по акредитация на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  248.33 KB

Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: д-р Тунджай Йозтюрк – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение  217.26 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. Баликова
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение  188.05 KB

Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА Д-Р СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ГАРВАНОВ, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812208
Вносител: д-р Тунджай Йозтюрк – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение  179.2 KB

Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  244.6 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ САМУРАЙ“ върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  398.89 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  321.84 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Фехтовален клуб Железник“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  397.3 KB

Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 031014 в землището на с. Малка Верея, община Ст.Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  325.68 KB

Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуващ обект за стопанска дейност (кафе-аперитив) в имот с идент. № 68850.519.19 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ, кв. 426-в – Самара по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  200.65 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ Х38, кв. 54 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  264.04 KB
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Християново, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  187.83 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ5241, кв. 256 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора, чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  262.8 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ3334 в кв. 78 по план за регулация на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.27 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х109 в кв. 95 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.93 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ І203 в кв. 4 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.53 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ418 в кв. 16 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.17 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 23, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  216.28 KB

Продажба на УПИ CCXLІІ4004 в кв. 13 – „Индустрия“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  261.5 KB

Продажба на УПИ Vоб. и ., УПИ VІоб., кв. 462 - кв. „Индустриален - в района на „АПК“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  251.26 KB

Продажба на УПИ VІІІобщ., кв. 26 – „Зора“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  244.62 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.513.54, находящ се в град Стара Загора, парк „Бедечка“, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.6 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ІV81 в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  204.08 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот І9521, кв. 48 – частна общинска собственост, находящ се в с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  259.64 KB

Продажба на имоти с №№ 029001 и 050015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.7 KB

Продажба на имоти с №№ 026011; 028006; 029001; 029012; 056006; 058002; 059002 и 080018 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  210.6 KB

Продажба на УПИ XVКОО в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  256.46 KB

Продажба на УПИ XІІ101 и УПИ ХІІІ101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  260.41 KB

Продажба на УПИ XІV196 в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  258.83 KB

Продажба на УПИ Іобщ.; УПИ IIобщ.; УПИ ІІІобщ. и УПИ ІVобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  285.95 KB

Продажба на имот с № 038065 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Люляк, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.83 KB

Продажба на имоти с №№ 000069; 051019; 061005 и 068021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  199.99 KB

Продажба на имот с № 069024 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.35 KB

Продажба на имоти с №№ 174002 и 174020 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  195.73 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и изменение на ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 112006 в местност „Герена“ от землище с. Хрищени, Община Стара Загора, по Заявление № 19-06-210 от 03.05.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ 112006 през полски път ПИ № 000431 – публична, общинска собственост, Заявление вх. № 10-01-2049 от 03.05.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.47 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-177 от 12.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.25 в местност “Орта бозалък“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-177 от 12.04.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.78 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.161.71 в местност „Берекет могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.57 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.208.62, 68850.208.63, 68850.208.64, 68850.208.65 и 68850.208.66 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-265/ 06.06.2017 г., 19-06-266/06.06.2017г., 19-06-267/06.06.2017г., 19-06-268/06.06.2017г. и 19-06-269/ 06.06.17 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  361.55 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.26.12 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.31 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.250.23 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.64 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 68850.256.121 и ПИ 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.72 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 098022 в местност “Под медвен“ от землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-272 от 06.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ№ 098022 в местност “Под медвен“ от землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-272 от 06.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  360.11 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с кадастрален № 171011 в местност “Пазарски път“, землище с. Хрищени, във връзка със Заявление № 19-06-146 от 21.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.64 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.88 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 050026 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-257 от 30.05.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 050026 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-257 от 30.05.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  246.99 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ II ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС в кв. 264 по плана за регулация, одобрен със Заповед № 1150/18.08.2003 г. на Кмета на Община Стара Загора и улици с о.т. 7-8-9-10-21-22 и о.т. 22-24-25-26-27-4-3-6-2 в кв. 264 по плана за регулация на кв. „Македонски“, одобрен с Решение № 888/29.03.2007г. на Общински съвет Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: IV 6569,ЗА СПОРТ, АТРАКЦИИ, ЖИЛИЩА, ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ и № VII 6570, ЗА СПОРТ, АТРАКЦИИ, РЕКРЕАЦИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв. 264 по плана гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  330.13 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване и канализация за ПИ с идентификатор 68850.47.3 в местност „Каймака от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление №19-06-204/28.04.2017г.
Разрешение за изработването на ПУП – изменение на план - схема за улични мрежи и съоражения за ПИ с идентификатор 68850.47.3 в местност „Каймака от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-204/ 28.04.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.49 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.51 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-247 от 22.05.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.09 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.337 в местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-270 от 06.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.54 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 028 031 в местност „Кавак дере“ по КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-246 от 22.05.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  369.24 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.106 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-260/ 13.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.81 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 075001 в местност „Старите лозя“ от землище с. Арнаутито, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-213 от 04.05.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.48 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 в местност “Табашки герен“ от землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.19 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в местност „Бели връх“ от землище с. Колена, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.02 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  354.08 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ВиК схема за трасе на външен водопровод на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017 и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  354.06 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 078 006 в местност “Тюлкерман“ от землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.11 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 017 109 в местност “Стамболов хан“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.56 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в местност „Мерите“, землище с. Яворово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.85 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за обект „Второ – резервно ел. захранване на ПСБ База „Стара Загора“- с. Еленино, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.74 KB

Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Приложение на иновативни технологии при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието“ на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ град Стара Загора
Вносител:Илия Златев – Председател на Постоянната комисия по социална политика

Предложение  181.52 KB

Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042 020 в местност “Боба корсу“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.29 KB

 

Становища на Постоянните комисии 639.76 KB

Горещ телефон
за сигнали