ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 23, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.06.2021Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора - второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3. Наредба за допълнение и изменение на Наредбата  за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

4.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 07.07.2021г., при липса на кворум на 21.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6.Членство на доброволното формирование в Националната асоциация на доброволците в Република България /НАДРБ/

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7.Даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица между кв. 8 и кв. 15 „Индустриален“, в частта  от о.т 55 – 63а,  по плана за регулация на гр. Стара Загора, обявяване на част от улица, с площ на частта 464 кв. м, за частна общинска собственост и  дарение на имот с идентификатор 68850.522.108

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V250 в кв. 22 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, АТМ – терминал, находящ се в сграда № 2 – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Билетна каса № 4, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, представляващ Банков офис, с площ 250.00 кв.м. находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Отдаване под наем на обект публична общинска собственост: Част от обект за стопанска дейност, представляващ – втори етаж от /Бивша Ветеринарна лечебница/ с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Отдаване под наем на обект публична общинска собственост: Част от обект за стопанска дейност /читалище/, представляващ –„Кафе-аперитив“ с. Богомилово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ XCIX91,93 кв. 15 – Индустриален по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV708 кв. 5091 – Кольо Ганчев по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV92,94 кв. 15 – Индустриален по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX223 в кв. 48 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV366 в кв. 25 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ269 в кв. 39 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, апартамент № 52 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 87 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 101 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 47, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 23, апартамент № 36 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 47, апартамент № 22 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура юг“ бл. 55, апартамент № 99 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на  УПИ LV6067 в кв. 4- кв. „Индустриален“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на УПИ VI общ  в кв. 3, УПИ IV общ.; УПИ Vобщ.; УПИ VIIIобщ.; УПИ IXобщ в кв. 7, УПИ XIза стопанска дейност  в кв. 30, УПИ IIIобщ в кв. 44 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на  УПИ  Іобщ , УПИ IIобщ в кв. 3 и УПИ І264  и УПИ XIX264 в кв. 46  по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на УПИ III22, УПИ  ІV25, УПИ VII80 в кв. 13 и  УПИ II83 в кв. 29 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на УПИ X, УПИ XI в кв. 16 и УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46  по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на УПИ V505 в кв. 11 и УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Продажба на  УПИ II в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Продажба на сгради /бивш Лечебно-възстановителен център за деца/, находящи се в ПИ № 72, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19, с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Продажба на  УПИ І625 в кв. 4,  УПИ ІV625 в кв. 6, УПИ І656 в кв.13, УПИ II752 в кв. 20, УПИ IV752 в кв. 20,УПИ І1030 в кв. 31, УПИ ІII521 в кв. 36 - кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Продажба на Урегулиран поземлен имот II8739 в кв. 1515 - „Три чучура-юг“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ314 в кв. 13 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.52.883, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост и ПИ с идентификатор № 68850.52.884 с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ идентификатор № 68850.52.886, местност „Генов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, връзка със Заявление  Вх.№ 10-01-3251 от 19.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.286.677, с начин на трайно ползване – „за местен път“ – публична, общинска собственост и ПИ с идентификатор № 68850.257.9507 с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“ – частна, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ идентификатор № 68850.257.152, местност „Бойчов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-4067 от 02.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 00655.104.4 и ПИ с идентификатор № 00655.104.13 през ПИ с идентификатор № 00655.104.15 – „За местен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор № 00655.104.1 – „ За местен път“, във връзка със Заявление с вх. № 10-01-3707 от 02.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Борилово - Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-158 от 26.04.2021 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 05431.39.72 - „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 05431.69.206 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 05431.94.11 – „За друг вид земеделска земя“, ПИ с идентификатор № 05431.95.24, ПИ с идентификатор № 05431.96.21 и ПИ с идентификатор № 05431.97.28 - „За селскостопански горски ведомствен път“, по КККР на с. Борилово; ПИ с идентификатор № 58743.39.12 и ПИ с идентификатор № 58743.54.34 - „За селскостопански горски ведомствен път“, по КККР на с. Пряпорец – публична общинска собственост,  Заявление  Вх. № 10-02-3190 от 26.04.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за Външен водопровод и канализация и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.48.60 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-149/20.04.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод и канализация за ПИ с идентификатор № 68850.48.60, през ПИ с идентификатор № 68850.48.840 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-3034 от 20.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВИК схема за ПИ с идентификатор № 35420.16.46, землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-94/09.03.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 35420.16.46, през ПИ с идентификатор № 35420.14.94 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-3829 от 25.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и вик схема за УПИ II 954, КР 42 и ПИ с идентификатор № 68850.48.33, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-94/09.03.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ II 954, КР 42 и ПИ с идентификатор № 68850.48.33, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.40.32– „За селскостопански, горски, ведомствен път“, № 68850.40.888– „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, № 68850.42.51– „За друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, № 68850.42.52– „За селскостопански, горски, ведомствен път“, № 68850.42.53 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, № 68850.42.948– „За селскостопански, горски, ведомствен път“  - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4027 от 01.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 68850.257.656, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-200/25.05.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656, през ПИ с идентификатор № 68850.257.392 – „Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9522 – „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68850.26.14 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9526 – „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68850.257.9506 - „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 68850.257.9514 - „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-3847 от 25.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ № 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-199 от 25.05.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за ПИ № 68850.51.49, през ПИ с идентификатор № 68850.51.878, ПИ с идентификатор № 68850.56.30 и ПИ с идентификатор № 68850.56.881 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и премостване на част от ПИ  с идентификатор № 68850.51.954 – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-3843 от 25.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ № 68850.215.39, местност „Костена поляна“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-177/10.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Разрешение за изработване на ел. схема за ел. захранване на ПИ с идентификатор № 68850.42.32 и ПИ с идентификатор № 68850.42.954, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-197 от 26.05.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.136 по плана на новообразуваните имоти в местност „До село“, землище на с. Ново село,  общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-212 от 01.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46098.38.14, местност „Могилката до село“, землище на с. Маджерито, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-176 от 05.05.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 63149.140.18, местност „Мараши“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-171 от 28.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.196 местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-147 от 16.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 63149.140.19, местност „Мараши“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-172 от 28.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.33.1, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-195 от 21.05.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.106.7, местност „Под медвен“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-175 от 05.05.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.121.442, по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-219 от 01.06.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване за новообразувани ПИ № 133.24, ПИ № 133.27 и ПИ № 133.40 по плана на новообразуваните имоти, ККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-190 от 17.05.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 46417.49.97 и ПИ с идентификатор № 46417.49.109, по ККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-202 от 21.05.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Оптично кабелно захранване на „БТК“ ЕАД за ПИ с идентификатор № 68850.47.3, бл. 32, кв. „Самара 3“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с вх. № 19-11-189 от 13.05.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за № 68850.257.150, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-201 от 19.05.2021 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори № 46417.86.57, № 46417.86.58, № 46417.86.59, № 46417.86.60, № 46417.86.61, № 46417.86.62, № 46417.86.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-151 от 19.04.2021 год.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация на кадастрален район 507 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, представляващ територия на бивше АТЗ

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

63.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 959 по Протокол № 21 от 29 април 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Решение № 1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-8/09.06.2021 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

65.Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I ЖС, КОО И ППГ в кв.326а, улица с о. т. 4671 –  о. т. 5075 и улица с о. т. 5075 –  о. т. 5076, одобрен със Заповед № 118 / 26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ VII 7179, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и даване съгласие за придобиване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора чрез замяна с УПИ VII 7179, кв. 326а, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Приемане на Учредителен акт на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение Устав

 

Становища на Постоянните комисии

 Гласуване 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали