ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 22, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.05.2021Г

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД –II четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2.Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

3. Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Предложение към т. 3

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5. Попълване и промяна съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори,екология и развитие на селата и ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

6. Създаване на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора.

Вносител: Група общински съветници-Мария Динева, Митко Маринов, Иван Иванов,Кирил Георгиев, Христо Донев, Явор Гънчев и Методи Пенчев

Предложение

7.Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на гр. Стара Загора

Вносител: Група общински съветници - Петър Желязков, Юсни Имбрям, Дамян Георгиев, Антон Андонов и Боян Бабанов

Предложение  Приложение 1   

8. Приемане на годишните финансови отчети  за 2020г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   Приложение 2 

9. Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД  гр. Стара Загора

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на комисия за избор на управител на „Мересев“ ЕООД

Предложение

10. Одобряване на доклад за Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

11. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12. Именуване на улици в град Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

13. Именуване на улица в гр. Стара Загора

Вносител: Дамян Георгиев – Общински съветник

Предложение

14.Дарение на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Изкупуване на вилна сграда, находяща се УПИ VІІІ383, кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ473  в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV15001,общ. кв. 527а - Три чучура по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII479  в кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ І16 в кв. 13 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII465  в кв. 28 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV536 в кв. 43 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 1, апартамент № 1 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ № 16, апартамент № 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №. 45, апартамент № 16 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, апартамент № 56 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І, находящ се в кв. 23 -„Зора“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на УПИ XVIII408 и застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ XI199  в кв. 99,  УПИ ІX в кв. 107а , УПИ XI  в кв. 107а,  УПИ XIІ  в кв. 107а и УПИ VІI905  в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на УПИ VIобщ в кв. 1, УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11, УПИ VIIобщ, УПИ VIIIобщ  и УПИ IX в кв.  41, УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 43 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на урегулиран поземлен имот X857, кв. 72 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.5191.1.144 /гараж № 16/, находящ се в гр. Стара Загора , кв.“ Три чучура – юг“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на кв. Индустриален, гр. Стара Загора, попадащ в кадастрални райони 522 и 523 по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 68850.129.270, с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ от местност “Герена“, землище на гр. Стара Загора, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.129.4,  Заявление вх. № 10-02-2996 от 19.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор № 68850.243.230 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор № 30119.14.16, по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-170 от 28.04.2021 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори № 68850.243.230 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор № 30119.14.16, по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-170 от 28.04.2021 г.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.95.18, местност „Гробищата“ землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-95/09.03.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 05431.95.18, през ПИ с идентификатор № 05431.16.90 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-2384 от 09.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.62.56, местност „Лозята“ землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-132/01.04.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.62.56, през ПИ с идентификатор № 52252.47.83 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-01-2757 от 26.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 296.69 и ПИ № 296.264, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-143 от 13.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-163 от 26.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.91, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-138 от 09.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 68850.53.2, местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-162 от 26.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 296.70 и ПИ № 296.71, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-155 от 23.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.75.19, местност „Габрова кория“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-134 от 05.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.95, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-139 от 09.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.84.153, местност „Габрова кория“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-109 от 19.03.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.98.4, местност „Мананска река“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-150 от 20.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.100, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-137 от 08.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 63149.136.21, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-112 от 22.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.52, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-113 от 22.03.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.7, местност „Хиляда чепа“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-121 от 24.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77431.51.33, местност „Габъра“, землище на с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-125 от 29.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.66.11, местност „Киселицата“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-152 от 21.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Богомилово – Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-124 от 30.03.2021 год.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Ново Село – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-156 от 20.04.2021 год.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Остра Могила – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-155 от 20.04.2021 год.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Сулица – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-154 от 21.04.2021 год.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор № 77476.507.87 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с Вх. № 19-11-163/26.04.2021год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.118.12 местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-11-142/08.04.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.  Решение №972 от 29.04.2021г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД.3/12.05.2021 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение, Предложение към т. 59

60. Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 

61.Заповед № А12-01-37-3 от 12.05.2021 г. на Областния управител Гергана Микова

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

 
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали