Размер на шрифта: A A A

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 197.28 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора-първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 301.71 KB

Приложение 1 183.12 KB

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС

Предложение 284.88 KB

Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора, считано от 01.06.2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 236.57 KB

Приемане на план-сметка за разходи за местен референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 229.12 KB

Приложение 1 121.75 KB

Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2016 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 302.11 KB

Доклад 372.3 KB

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 268.63 KB

Приложение 1.27 MB

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено на 29.05.2017г.
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение 359.82 KB

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 02.06.2017г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 395.49 KB

Избор на управител на «Мересев» ЕООД
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на комисията

Предложение 180.61 KB

Избор на управител на «Обредни дейности» ЕООД
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на комисията

Предложение 183.07 KB

Приемане на годишните финансови отчети за 2016г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 456.13 KB

Поемане на задължение до 5 479 889,61 (пет милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 152.25 KB

Поемане на задължение до 452 810,02 (четиристотин петдесет и две хиляди осемстотин и десет лева и две стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 136.1 KB

Поемане на задължение до 489 990,20 лева (четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и двадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 165.96 KB

Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Михаил Михайлов – Председател на ВрК

Предложение 132.83 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.54 KB

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 234.14 KB

Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда (аптека) в имот с идент. № 68850.503.1008 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3402 в кв. 294 – Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 200.75 KB

Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуващ обект за стопанска дейност (кафе-аперитив) в имот с идент. № 68850.519.19 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ, кв. 426-в – Самара по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 203.92 KB

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 327, по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 8184-8183 и част от улица с о.т. 8182-4661 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 218.1 KB

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 2941 – Възраждане - гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 200.26 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ258 в кв. 61 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 195.45 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ178 в кв. 23 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 194.87 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ582 в кв. 55 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 194.47 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ153 в кв. 5 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 193.93 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ Vобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 191.66 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV176 в кв. 22 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 191.63 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“ на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.59 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. 3, вх. Б, етаж 2 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.88 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ХІІІ в кв. 38, по плана на с. Самуилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 191.59 KB

Продажба на УПИ ІV625 и УПИ VІІ625 в кв. 6 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 301.89 KB

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І1030, кв. 31 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 249.7 KB

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 250.68 KB

Продажба на УПИ ХV187, кв.81 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 250.17 KB

Продажба на УПИ I10, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 248.7 KB

Продажба на УПИ ІІ3021,ОДО в кв. 152-б по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 263.55 KB

Продажба на Урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 527 и кв. 527а по ПУП на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 272.11 KB

Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 251.12 KB

Продажба на имоти с №№ 000159, 080180, 150060; 210050; 280130 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 206.3 KB

Продажба на имот с № 085002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 193.82 KB

Продажба на имоти с №№ 000048 и 000078 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 194.05 KB

Продажба на имот с № 021002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъдеще, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 192.84 KB

Продажба на имоти с №№ 010034; 019014; 025007; 025017; 025029; 027003; 030007; 030024 и 031009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 210.62 KB

Продажба на имот с № 000134 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 192.99 KB

Продажба на имоти с №№ 077004; 077005; 077006; 102006 и 112004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 205.68 KB

Продажба на имоти с №№ 026011; 027027; 029027; 031009; 034010; 041006; 044016 и 079001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 210.36 KB

Продажба на имот с № 080013 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 191.64 KB

Продажба на имоти с №№ 000702; 000925 и 033001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 199.54 KB

Продажба на имоти с №№ 001034; 067001 и 217023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 196.92 KB

Продажба на УПИ Іобщ. и УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 282.91 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 в местност „Черешите“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-207 от 02.05.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 през ПИ № 70202.78.217 – „пасище“, ПИ № 70202.78.49 - „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 70202.170.502 – „второстепенна улица“ и ПИ № 70202.170.535 – „второстепенна улица“ в землище с. Сулица – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 361.4 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-196 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.20, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 366.95 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-195 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.61, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 366.97 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.2 в местност “Бялата пръст“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-192 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.2, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 366.66 KB

Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042 020 в местност “Боба корсу“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-185 от 21.04.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.66 KB

Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058 013 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-175 от 11.04.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.17 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-208 от 02.05.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.02 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.224.745 в местност “Сечена могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-194 от 24.04.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 323.09 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на схема «Водопровод и Канализация» за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 327.19 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.2 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 323.55 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ по КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 362.57 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 085 031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.74 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 от КВС на местност “Воденицата“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 323.93 KB

 

Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Определяне на представител в състава на областния съвет за развитие на област Стара Загора
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение 252.31 KB

Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора преживели домашно насилие“ на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 103.78 KB

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Територията на Община Стара Загора.
Вносител: Диян Димитров- Председател на ПК по финанси

Предложение  332.07 KB

Одобряване проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв.”Железник” гр. Стара Загора, обхващаща квартали №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  340.87 KB

Становища на Постоянните комисии 678.63 KB

Горещ телефон
за сигнали