Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Методи Пенчев – Зам.-председател на ОбС

Предложение 198.48 KB

Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 258.47 KB

Актуализиране на компоненти за финансиране от ОПРР 2014 -2020 на приетия от Общински съвет Стара Загора вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза.”
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 278.55 KB

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 245.87 KB

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика и Комисията по образование, наука и защита правата на децата за съфинансиране на проект „Най- добрия проект за провеждане и организация на училищен спортен празник „АЗ И ТИ –СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“ на Сдружение с нестопанска цел “Зонта клуб – Стара Загора“ с Вх. №10-02-1929/16.03.2017г.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 140.82 KB

Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 239.17 KB

Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр.Стара Загора на абонаментни карти за десет еднопосочни пътувания за цяла градска мрежа
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 350.12 KB

Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче” – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 321.36 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СКХГ - ЕЛИТ“ и СНЦ „ СКХГ - БЕРОЕ“ върху имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 204.11 KB

Предоставяне на имот – частна общинска собственост в с. Калитиново, на Фондация „Дон Боско България”
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 393.12 KB

Промяна на Решение № 728 от 18.09.2015г. на Министерски съвет.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 287.26 KB

Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 387.44 KB

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 459.19 KB

Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 403.26 KB

Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2016 година.
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБППМН

 Предложение 242.74 KB

 Приложение 1 529.59 KB

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено 10.04.2017г., а при липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе на 25.04.2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 234.94 KB

Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2016г. на общински търговски дружества
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 312.29 KB

Възлагане на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2017г. на общинските търговски дружества
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 339.03 KB

Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 312.18 KB

Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Дентален център – I“ ЕООД Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 315.02 KB

Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 313.37 KB

Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 316.47 KB

Предложение за решение по молбата на Бойка К. И. и Минчо И. К., с постоянен адрес: град Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – задължения към Община Стара Загора, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 208.21 KB

Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия / по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Веселин Г. Х. – наследник на починалия Генчо Х. Г.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 189.08 KB

Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия /по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2,т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Тодор М. Г. и Георги М. Г. – наследници на починалата Янка Т. К.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 197.08 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на Йорданка М. С.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение 192.14 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сгради в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 198.29 KB

Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – лятна кухня с помещение за инвентар и склад в УПИ VІІІ64, кв. 4820, град Стара Загора, на собственик на жилищна сграда, построена по силата на учредено право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 217.5 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ180, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора, чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 267.46 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ V104 в кв. 23 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 196.54 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 214.85 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 5 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.6 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг“, бл. 56 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 216.12 KB

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот І - Дом за деца, кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 208.18 KB

Продажба на УПИ Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ Vобщ; УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 295.94 KB

Продажба на имоти с №№ 034001, 038008, 039014, 040002, 052001, 137002, 139013, 143001, 151001, 151005, 152004, 153015, 155002, 166015, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 226 KB

Продажба на имоти с №№ 021001, 043017, 044003, 051006, 062012 и 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 208.99 KB

Продажба на имоти с №№ 000608, 010010, 021005, 025042 и 068004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 206.57 KB

Продажба на имот с № 031009 по КВС на с. Малко Кадиево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 248.95 KB

Продажба на имоти с №№ 043019 и 043020 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 197 KB

Продажба на имоти с №№ 056003, 056008, 061003, 115054 и 115055 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 207.69 KB

Продажба на имот с № 031008 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Маджерито, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 195.01 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Второ – резервно ел.захранване на ПСБ База „Стара Загора“- с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-50 от.31.01.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Второ – резервно ел.захранване на ПСБ База „Стара Загора“- през поземлени имоти – публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-02-780 от 31.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 364 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-108 от 01.03.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, земл. гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 367.16 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.308.457 по КККР на гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № 19-06-107 от 28.02.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.96 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност „Бойчо бунар“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-62 от 07.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 361.93 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 013017 и ПИ 013038, местност „Узана“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-50 от 21.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 362.16 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 058030, местност „Под село“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-48 от 21.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.67 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-53 от 28.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.77 KB

Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 300 от 20.11.2008 г. на ОС – Стара Загора в обхват: УПИ ХV – 3329 и УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 по плана на гр. Стара Загора, Заявление № 19-06-117/ 08.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 196.92 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и трасировъчен план за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ““ землище гр. Стара Загора и землище с. Хрищени, във връзка със Заявление с р. № 19-06-70 от 13.02.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на нов оптичен кабел за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ““ през ПИ № 68850.127.268 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-01-1036 от 02.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 364.58 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 от КККР на местност “Табашки герен“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-83 от 14.02.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.137.281 през ПИ № 68850.120.246 – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, ПИ № 68850.233.275 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ № 68850.316.280 – „за второстепенна улица“– публична, общинска собственост, Заявление с р. № 10-01-644 от 14.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 364.62 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в местност „Бели връх“ от землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-105/ 27.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 030011, 030012, 030013 и 030017 в землище с. Колена през улица с о.т. 61 – о.т.63; улица с о.т.25 - о.т. 62 – о.т.63; път IV клас № 000035 и полски път № 000110 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-916/ 27.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.96 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в землище с. Яворово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-63 от 03.02.2017г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 145021 в землище с. Яворово през ПИ 000 622 – „полски път“ и ПИ 000 634 – „полски път“ в землище с. Яворово, Община Стара Загора – публична, общинска собственост, връзка със Заявление № 10-01-603 от 10.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 361.68 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-103/ 27.02.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ 085031 в землище с. Змейово през улица с о.т. 344 – о.т.345 - о.т.346; път IV клас № 002950 и полски път № 002925 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-914/ 27.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.71 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-104/ 27.02.2017г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външен водопровод на ПИ 085031 в землище с. Змейово през път IV клас № 002950 и полски път № 002925 – публична, общ. собственост, Заявление № 10-01-915/ 27.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 363.32 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.234.793 в местност “Зора“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-115 от 07.03.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 323.35 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.252.104 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ I-104 в кадастрален район 252 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-67/ 07.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 323.73 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 296.48, 296.296, 296.294, 298.45, 298.47, 298.48 и 298.49 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-99 / 24.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.23 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.53 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-74 / 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.23 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.59 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-72 / 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.1 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.60 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-75 / 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.29 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.162 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление р. № 19-06-75 / 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.34 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 025 003 в местност „Ишекър“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-77/ 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.45 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 021 009 в местност „Мустанска чешма“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-76 / 13.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 324.6 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с ид. 68850.3.44 и ПИ с ид. 68850.3.46 в местност “Хамбартепе“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-96 от 21.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 361.82 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора, въвъвръзка със Заявление № 19-06-60/ 02.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 398.96 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ВиК схема за трасе на външен водопровод на ПИ № 074015, ПИ № 074017, ПИ № 074018, ПИ № 074024, ПИ № 075003, ПИ № 075004, ПИ № 075017и ПИ № 075019 в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора, въвъвръзка със Заявление № 19-06-61/ 02.02.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 398.92 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.222.3 в местност “Комлука“ по КККР на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 360.37 KB

 

Становища на Постоянните комисии 615.85 KB

 

Горещ телефон
за сигнали