ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 20, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021Г

Размер на шрифта: A A A

1.Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от 16.12.2013 г. в сила от 01.01.2014г. , изменена и допълнена с Решение № 589 от 27.10.2016 г., изм. с Решение № 2577 от 26.09.2019 г./ - второ четене.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложение

2.Изменение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Стефан Анков –общински съветник

Предложение

3.Освобождаване от такса за битови отпадъци в частта й за: 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; на собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021г, поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

4.Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5.Удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти - общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1 и 2

6.Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 - 2024 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

7. Промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности, финансирани към общинските отрасли, считано от 01.01.2021 година.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8.Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021г. на общински търговски дружества

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.04.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Приемане на нова „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

11. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2020 година

Вносител: Иванка Сотирова – Зам. – кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

13.Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2020 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

14.Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект – общинска собственост – водоем имот № 000861, находящ се в землището на с. Кирилово

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  СНЦ “ТЕНИС КЛУБ“ - гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

16.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Обявяване на имот за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ120 в кв. 13 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ133 в кв. 13 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ80 в кв. 25 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ І140 в кв. 25 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х620 в кв. 53а-Стопански двор по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ І620,общ. в кв. 64-Стопански двор по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII888 в кв. 70 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII5318,5319 кв. 253 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXIV146  в кв. 5 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Придобиване в собственост на самостоятелен обект в сграда     идентификатор 68850.502.82.1.7, находящ се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Придобиване в собственост на застроен урегулиран поземлен имот VI 113, за жс и одо, кв. 15 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“,  ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, апартамент № 35, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ бл. 26, апартамент № 40, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара-3”, бл. 9, ет. 9, ап. 68  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ бл. 49, апартамент № 6 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Продажба на застроен УПИ І758 в кв. 32 – „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.502.254.1.100 /гараж № 3/, 68850.502.254.1.105 /гараж № 8/, 68850.502.40.9.73 /гараж № 1/, находящи се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV6584, находящ се в кв. 263 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Продажба на УПИ IIIИзкупв.пункт в кв. 16 и УПИ IV144 в кв. 28 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Продажба на УПИ XIІІ13 в кв. 2 и УПИ I в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Продажба на УПИ VI107  в кв. 18; УПИ VIIобщ  в кв. 29; УПИ IIобщ, УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Продажба на УПИ I141 в кв. 6 по ПУП на с. Воденичарово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на УПИ X в кв. 3;УПИ XIXобщ  в кв. 18; УПИ IVобщ в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на УПИ IVза поща и спирка в кв. 28; УПИ Iобщ в кв. 43; УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Продажба на сгради, находящи се в с. Старозагорски бани, община Стара Загора: сграда с идентификатор 68970.502.482.23, разположена в ПИ № 107 в кв. 17; сграда – почивен дом с идентификатор 68970.502.483.50, разположена в УПИ VПарк Дъбова гора в  кв. 19, по ПУП на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Продажба на УПИ ХVІІобщ и УПИ ХVIIІобщ кв. 527а – кв. „Три чучура“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план: 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план: 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4/номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/ и 24482.112.4 /номер по предходен план 112004/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Продажба на имоти с идентификатори 27379.31.9 /номер по предходен план 031009/ и 27379.79.1 /номер по предходен план 079001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.71 /номер по предходен план 000377/ и 35515.115.72 /номер по предходен план 000387/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/  - частна общинска собственост, находящи се в землището на    с. Остра могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Продажба на имоти с идентификатори  35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Продажба на имоти с идентификатори 36899.36.6 /номер по предходен план: 036006/ и 36899.204.3 /номер по предходен план: 204003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53.Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006 и 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54.Продажба на имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Продажба на имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Продажба на имоти с идентификатори  67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.155.2 /номер по предходен план 155002/ и 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.23 /номер по предходен план: 013023/; 77431.34.35 /номер по предходен план 034035/; 77431.43.21 /номер по предходен план 043021/ и 77431.49.23 /номер по предходен план 049023/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Продажба на Урегулиран поземлен имот XXVІобщ. в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59. Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Борилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ І 343 и УПИ V337 в кв. 50 и улица с о. т. 127 – о. т. 135, одобрен със Заповед № 1485/28.09.1981 г. на Кмета на Община Стара Загора и за УПИ III340 в кв. 50, одобрен със Заповед № 1069/10.07.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване за новообразувани ПИ № 133.24, ПИ № 133.27 и ПИ № 133.40 по ККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-57 от 04.02.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за новообразувани ПИ № 133.24, ПИ № 133.27 и ПИ № 133.40 по ККР на с. Богомилово, през ПИ с идентификатор № 04738.88.41 – „Пасище“ – Общинска частна собственост и ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1642 от 08.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 46417.49.97 и ПИ с идентификатор № 46417.49.109, по ККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора; Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор № 46417.49.97 и ПИ с идентификатор № 46417.49.109, през ПИ с идентификатор № 46417.48.165 и ПИ с идентификатор № 46417.48.164 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1646 от 08.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект:

„Оптично кабелно захранване на „БТК“ ЕАД за ПИ с идентификатор № 68850.47.3, бл. 32, кв. „Самара 3“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-75/23.02.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за оптично кабелно захранване за ПИ с идентификатор № 68850.47.3, през ПИ с идентификатор № 68850.47.48 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-1641 от 08.03.2021г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

63.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 68850.118.12 местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.107.34, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-74 от 22.02.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.61.35, по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-69 от 16.02.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 04738.89.12 местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-11-82/22.02.2021г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

67.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.25.3, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-54 от 08.02.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

68.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-53 от 05.02.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

69. Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на такси за  лицата(наематели), извършващи стопанска дейност  за отдаване под наем на РИЕ.

Вносител: Дамян Георгиев –общински съветник

Предложение

70.Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на   „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

71.Отпускане на временен безлихвен заем в размер на 70 000 лева от бюджета на Община Стара Загора на „Мересев“ ЕООД гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване - част 1

Гласуване - част 2

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали