Размер на шрифта: A A A

Проект за дневен ред за Заседание 18 237.22 KB

Приемане на бюджета за 2017 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  294.33 KB,

Доклад бюджет  434.71 KBПротокол бюджет  230.63 KB

Приемане на годишен отчет за 2016г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение 168.53 KBПриложение 1 877.36 KB

Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  433.72 KB

Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 257.81 KBПриложение 1 281.33 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 320.26 KBПриложение 1 126.83 KB

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.
Вносител: Николай Диков – Общински съветник

Предложение  232.25 KB

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.77 KBПриложение 1  523.6 KB,

Приложение  178.22 KB

Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  296.52 KB

Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на месечна абонаментна карта за десет еднопосочни пътувания до населени места на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение  345.51 KBПриложение 1 151.98 KB

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  237.67 KB

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2016 година
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС

Предложение  268.92 KBОтчет 670.93 KB

Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  348.8 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I” ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  281.08 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център – I”ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  355.72 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  340.91 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  342.58 KB

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 28.02.2017г., при липса на кворум 16.03.2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  342.74 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Боксов клуб Стара Загора“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  394.78 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  401.96 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  399.46 KB

Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-2018 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  193.4 KB,

Приложение 1 3.08 MBПриложение 2 255.81 KBПриложение 3 178.75 KB

Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000192 в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 232.32 KB

Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000045 в землището на с. Борово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 233.03 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на Виктория Георгиева Загорова – Иванова
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение  196.44 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ513 в кв. 505-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  192.72 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ26 в кв. 52 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.08 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ160 в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  189.96 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  212.71 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  210.25 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 1, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  210.74 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVАПК в кв. 5, по плана на с. Калояновец, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.74 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 9 по плана на с. Остра могила, община Стара Загора на собственик на законно построена сграда

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.01 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.96 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  321.02 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  323.34 KB

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  320.52 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.121 и ПИ № 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.56 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.256.59, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-2 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.6 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.51 и, ПИ № 68850.256.52 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.250.23, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-6 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.51 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.26.12, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-4 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.06 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-7 от 04.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.51 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-147 от 25.05.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  319.41 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.258.436 в местност “Съборената кюприя“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 9530 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-374 от 09.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  323.1 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.264 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-378 от 13.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.32 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.144 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-400 от 27.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.92 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089008 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-364 от 06.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  241.69 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088043 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 29.11.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.62 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.229 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-379 от 13.12.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.7 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 812 в местност „Плоска могила“ по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-380 от 13.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  357.2 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора“.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.72 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.77 KB

 Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.37 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 06.01.2016 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.6 KB

Становища на Постоянните комисии 623.78 KB

Горещ телефон
за сигнали