ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 18, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021Г

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане  на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора – второ четене 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

2. Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ дългосрочен общински дълг при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на Решение № 1513 от 26.04.2018 година, изменено с Решение № 1725 от 28.06.2018 година и Решение № 51 от 19.12.2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

4. Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

5. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2021-2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3

6. Утвърждаване на ред за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Изменение и допълнение на договорите за управление на управителите на общинските търговски дружества /публични предприятия/, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД  гр. Стара Загора

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на конкурсната комисия за избор на управител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

Предложение

9. Приемане на годишен отчет за 2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

10. Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

11. Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение, Приложение

12. Отчитане и приемане на инвестиции за 2020г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г.  с Aсоциацията по ВиК

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“ - Корекция

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 10.02.2021г.,  а при липса на кворум на 24.02.20201г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15. Удължаване срока на договори за наем на наематели на търговски маси 4 броя на Централен зеленчуков пазар- закрита част, съгласно приложение № 1

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение

16. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Част от самостоятелен обект в сграда – продажба на вестници и списания, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18. Продажба на Урегулиран поземлен имот III5555 в кв. 35 по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19. Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ XV679 в кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ242 в кв. 51 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ136  в кв. 16 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22. Прекратяване на съсобственост в УПИ XІ167  в кв. 6 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23. Прекратяване на съсобственост в УПИ IХ207 в кв. 27 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXIII146  в кв. 5 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX268  в кв. 39 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV197  в кв. 37 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ VI519  в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХXV151  в кв. 40 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ379 в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

30. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 102 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. A, ап. 117  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 73 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори № 04738.89.12, местност „Кафявата скала“, землище на с Богомилово, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-06-392 от 14.12.2020 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 04738.133.501 - „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-9101 от 14.12.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34. Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7, ПИ с идентификатор 27214.33.8, землището на с. Еленино, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ ІII565,7125, Оо, паркинг в кв.133, одобрен със Заповед № 19-12-185 / 18.08.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора и Заповед № 2117 / 28.09.1988 г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му за улица с о. т. 344 – о. т. 344а.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ І3919 в кв.525, одобрен със Заповед № 1978/04.11.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 4882 – о. т. 4886а

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37. Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на  с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255/27.09.1977 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за имот общинска собственост и улица с о. т. 96 – о. т. 313 и  План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ І Трансстрой в кв.5 „Индустриален“, одобрен със Заповед № 762/02.05.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 23 – о. т. 24а

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация на кадастрални райони 258 и 259, местност Падналия мост по КККР на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 300.78, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-407 от 23.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и изменение на ВиК схема за обект: „Довеждащ водопровод до „Гробищен парк“ – промяна по време на строителството“ в ПИ с идентификатор № 04738.102.50, местност „Тетрата“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№10-33-223/23.12.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 300.79, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-406 от 23.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 305.243 по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-387 от 08.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.92.38, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-399 от 21.12.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 56188.44.6, местност „Средецки път“, землище на с. Петрово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-403 от 22.12.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.909, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-388 от 08.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.152, местност „Бойчов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-386 от 08.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.121.442, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-404 от 22.12.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.21.9, местност „Ниското“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-415 от 29.12.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.48.7, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-367 от 24.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Определяне на Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

52. Даване име на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – град Стара Загора

Вносител:  ПК по наука, образование и защита правата на децата - Валентина Бонева /председател/

Предложение

53. Изменение на Решение № 717 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 22.12.2009г., в частта му по т.3.3.

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54. Допълнение към решение №  573 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 14/24.09.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55. Даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, както и да направи подбор на потенциални партньори за участие в сдружението, съгласно изискванията на програмата и да подаде проектно предложение до Министерство на икономиката от името на партньорите в сдружението.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56. Отмяна на РЕШЕНИЕ № 687 от Протокол № 17/17.12.2020 г. от Заседание на Общински Съвет Стара Загора

Вносител: Николай Диков – Общински съветник

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали