Размер на шрифта: A A A

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  283.2 KB

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене

Вносители: Димо Димитров и Владислав Кирилов – общински съветници

Предложения  221.04 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  315.86 KB

Приложение 1 126.3 KB

Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  478.24 KB

Приложение  156.9 KB

Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  437.1 KB

Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2016 година
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  297.09 KB,

Приложение 1  430.19 KBПриложение 2 291.94 KB

Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2017г.
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  290.23 KB,

Приложение 1 и 2 356.86 KB

Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2016/2017 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  289 KB,

Приложение 1 294.82 KB

Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Стара Загора
Вносители: Антон Андонов, Гергана Михова и Михаил Михайлов – общински съветници

Предложение  131.4 KB

Приемане на Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  315.72 KB

Изменение на решение 380 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  223.49 KB

Изменение на решение 381 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  227.12 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 5 януари 2017 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.
Вносител: Емил Христов–Председател на ОбС

Предложение  219.33 KB

Дарение на детски съоръжения в Детски кът „Пиеро“ находящ се на ул.“Ген.Гурко“ 46 на Държавен Куклен театър – Стара Загора
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  312.86 KB

Дарение на медицинска апаратура на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора и на МЦ „Дерма Гард Стара Загора“ ЕООД
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  333.02 KB

Обезщетение с равностойна земя на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева,, съгласно Решение за право на обезщетение № 50001/03.10.2013г. и Заявление с вх. № 50205/20.08.1991г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  337.12 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен Клуб Бадминтон“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  398.04 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по борба Берое“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  393.75 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  398.38 KB

Именуване на улици на територията на град Стара Загора
Вносител: Милена Стоянова – Желева – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

 Предложение 134.26 KB

Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия ( по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж ) на Дафинка Д. Керимова и Диана Д. Керимова – наследници на починалата Демирка М. Демирева
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

Предложение  192.62 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.25 KB

Отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ: Клуб, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. 36
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  255.68 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV949, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение  264.95 KB

Прекратяване на съсобственост в кв. 607 – “Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров–Кмет на Община Стара Загора

Предложение  205.48 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ V627 в кв. 64 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.27 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ381 в кв. 27 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  191.82 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х17 в кв. 3 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  190.03 KB

Изкупуване на сгради, находящи се в парк „Бедечка“- собственост на Областен съвет на Български червен кръст – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  326.9 KB

Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски“ № 37
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  249.28 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 3, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  211.58 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 5, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  210.25 KB

Продажба на имоти с № № 025034; 082007, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 337.53 KB

Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план за железопътно трасе в землищата на с. Воденичарово, с. Самуилово и с. Михайлово, Община Стара Загора; Позиция 5 –„Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово, във връзка с проект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“./съгласно приложени регистри, съгласувани с Общинска служба по земеделие, гр. Стара Загора/ по заявление вх. № 10-01-5982 от 11.11.2016 г. от ДП“ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  291.22 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с ид. 68850.138.8 в местност “Герена“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-333 от 15.11.2016 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.138.8, през ПИ с ид. 68850.316.280 – „за второстепенна улица“ и ПИ с ид. 68850.138.290 – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6052/ 15.11.2016 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище“ с ид. 68850.138.290, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 68850.138.8 в местност “Герена“, землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-01-6052 от 15.11.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  366.92 KB

Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 97/ 25.01.1999г в обхват: УПИ ХІ-1034, КОО и УПИ Х - Жил. стр-во в кв. 54а
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  248.16 KB

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ в местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5842 от 03.11.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.22 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 в местност „Воденицата“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-331/ 14.11.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение 318.46 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.49.45 в местност „Каймака“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-346 от 22.11.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  391.98 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 041 в местност „Къньов трап“ по КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-323 от 08.11.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  356.36 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор № 68850. 301.275, местност „Асанов трап“ по кадастралната карта на град Стара Загора във връзка със заявление вх.№ 19-11-250/25.10.2016 г.
Вносител: Йордан Николов –Зам.- кмет на Община Стара Загора

Предложение  268.46 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70 в местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  316.75 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085 016 в местност „Кокарджик“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.94 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207 015 в местност “Ишекър“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  317.18 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.35 KB


Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на външeн водопровод на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  318.85 KB

 

Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ - СЕЗАН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ върху част от имот – публична общинска собственост 
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение  404.42 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 042 020 в местност „Боба корсу“ по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-372  от  08.12.2016 год. 
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение  357.5 KB

Увеличаване на щатната численост в звено СВСД (Спорт за всички спортни дейности)
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение  457.87 KB

Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора
Вносител:Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение  135.27 KB

 

 Становища на Постоянните комисии 576.07 KB

 

Горещ телефон
за сигнали