ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 17, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.12.2020Г

Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3. Приемане  на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

4. Приемане на Общинска стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.  и План за действие за 2021г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Приложение 2

 

5.Отмяна на Решение № 659 от 26.11.2020г. на Общински съвет Стара Загора и приемане на решение за увеличаване капитала на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812172, чрез парична вноска в капитала в размер на 50 000 лв.,  с цел оказване финансова помощ от Община Стара Загора във връзка с дейностите по лечение на болни с COVID-19.

Вносител: Емил Славов Славов -Председател на Постоянната комисия по здравеопазване

Предложение

 

6.Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   

7.Даване на съгласие за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019г., съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1

9.Избор на управител на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  гр. Стара Загора

Вносител: ЙОРДАН НИКОЛОВ ЗАМ.-КМЕТ на Община Стара Загора И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА конкурсната КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА

Предложение 

10.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 14.01.2021г., при липса на кворум 29.01.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Вземане на Решение от Общински съвет Стара Загора, като принципал на „Мересев“ ЕООД, с ЕИК:833067740, град Стара Загора, за предоставяне на общински имот - помещение с площ  247 кв.м. /в това число вътрешно помещение с площ 26,8 кв.м./ на първи етаж от четириетажна сграда на ул. „Димчо Стаев“ № 28 в УПИ II-411, кв. 148 по плана на гр. Стара Загора, с идентификатор № 68850. 505.411.1 по кадастрална карта, за безвъзмездно ползване от общинските културни организации: Общински духов оркестър Стара Загора и Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12. Даване на съгласие за отдаване през 2021 год. на 10 процента от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Промяна в състава на постоянната комисия  по образование, наука и защита правата на децата

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

14.Сключване на спогодба за разваляне на Договор № 31 от 22.01.2009 г. за замяна на недвижими имоти и Договор № 181 от 13.05.2009 г. за поправка на договор за замяна на недвижим имот неотменна част от същия, във връзка с Решение С (2014) 6207 final от 05.09.2014 г. на Европейската комисия относно помощ № SA. 26212 (2011/С/ и № SA 26217 (2011/С)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 68850.512.844 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ XV456 в кв. 423 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на гараж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 60 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII4087, кв. 336 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ308  в кв. 36 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Продажба на общински преместваем обект - павилион, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68850.501.9899 по КККР на гр. Стара Загора – частна собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. 0, ап. 15  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура север“, бл. 77, апартамент № 44 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ ІКОО и гаражи в кв.605 “Три чучура – север“, одобрен със Заповед № 19-12-242/16.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора и ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.502.641 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ част от ПИ 1500, попадащ в улица с о. т. 884 – о. т. 885 “Капитан Петко Войвода“ по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1978/04.11.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ ІX 49, за стадион „Локомотив“ в кв.208а, одобрен със Заповед № 1015/01.07.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ IV-4599a, кв. 513a, кв. „Три чучура“, по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ IV-4599a, кв. 513a, кв. „Три чучура“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор № 58743.25.3, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-06-350 от 10.11.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване за цитираният имот, през ПИ с идентификатори № 58743.27.35 - „За селскостопански горски ведомствен път“, № 58743.27.36 - „За селскостопански горски ведомствен път“ и № 58743.26.12 - „За селскостопански горски ведомствен път“ - Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-8247 от 10.11.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори № 46417.86.57, № 46417.86.58, № 46417.86.59, № 46417.86.60, № 46417.86.61, № 46417.86.62, № 46417.86.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-06-343 от 06.11.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 46417.84.178 - „За селскостопански горски ведомствен път“– Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6586 от 10.09.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-344 от 09.11.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 58743.15.22 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 58743.57.50 - „За извор на прясна вода“, ПИ с идентификатор № 58743.57.76 - „Изоставена орна земя“, ПИ с идентификатор № 58743.215.12 – „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 58743.215.19 – „За второстепенна улица“ – Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6849 от 23.09.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори № 46417.86.57, № 46417.86.58, № 46417.86.59, № 46417.86.60, № 46417.86.61, № 46417.86.62, № 46417.86.63 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление Вх.№ 19-06-342 от 06.11.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 46417.84.178 - „За селскостопански горски ведомствен път“– Общинска публична собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6452 от 04.09.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7, ПИ с идентификатор 27214.33.8, землището на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-209 от 25.11.2020 г. 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.65.1, ПИ с идентификатор 27214.33.37, ПИ с идентификатор 27214.33.50, ПИ с идентификатор 27214.33.1, ПИ с идентификатор 27214.33.7, ПИ с идентификатор 27214.33.8, землището на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-209 от 25.11.2020 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Разрешение за изработване на ПУП - ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 68850.257.329, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление с рег. № 19-06-361 от 17.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.9549, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-351 от 10.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.30.18 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 10-33-211 от 25.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.99.6, местност „До гората“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-349 от 10.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за УПИ I 15, УПИ II 18, УПИ III 19, УПИ IV 20, УПИ V 24, УПИ VI 25 и УПИ VII 26, КР 1 по КККР на с. Кирилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложения постъпили извън срок:

36. Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложения 1 и 2

37.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект „Ремонт на Къща-музей „Градски бит XIX век“, и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея“ 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект «Красива България» към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 «Боровец», УПИ XXIII, кв. 259 град Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39. Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „Подкрепа за уязвими хора в кв. Зора“ на проект на СНЦ „Граждански клуб Либерална Икономика Прогрес и Активност“ (ЛИПА) с вх. № 10-02-8554 от 23.11.2020 г.

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

40. Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „Подкрепа за хора в трудна житейска ситуация“ на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“ с вх. № 10-02-8555 от 23.11.2020 г.

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

41. Отпускане еднократна парична помощ на член на дружество “Военноинвалид”

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

42. Предложение за решение по молбата на Т. В. Е. с настоящ адрес гр. Стара Загора, ........ до президента на Република България за опрощаване на дължими вземания - публични вземания към ТД на НАП, Пловдив, на основание чл.98. т.12 от конституцията.

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

43.Създаване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Закриване на ДДЛРГ „Мария Терезия“, ДДЛРГ „Теофано Попова“ и ДДЛРГ „Българка“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали