Размер на шрифта: A A A

 

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене.
Вносител: Илия Златев – общински съветник

Предложение по т.1 137.21 KB

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – първо четене
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 209.72 KB

Приложение към т.2 185.67 KB

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене
Вносители: Димо Димитров и Владислав Кирилов – общински съветници

Предложение по т.3 163.72 KB

4.Одобряване промени на числеността на Общинска администрация,  Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ и на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности - Звено „Общинска охрана“, считано от 01.11.2016 година.

Предложение по т.4 318.65 KB

Приложение 1 към т.4 211.52 KBПриложение 2 към т.4 360.69 KB

5.Одобряване Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 312.42 KB
Приложение към т.5 1.62 MB

6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 326.3 KB

7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 314.92 KB

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“ – гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 326.84 KB

9.Отпускане на еднократна помощ на Анета А. Атанасова
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.9 141.75 KB

10.Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Д. Пеева

Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.10 138.9 KB

11.Отпускане на еднократна парична помощ на Йозкан С.Бекиров
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.11 141.95 KB

12.Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна П.Стефанова
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.12 141.99 KB

13.Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 185.71 KB

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV3329 в кв. 78-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 195.85 KB

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ246 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 192.04 KB

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ172 в кв. 31 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 192.73 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х187 в кв. 46 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 191.19 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ II176 в кв. 33 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 190.82 KB

19.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.588, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 195.49 KB

20.Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІ19 в кв. 4, по плана на с. Еленино, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 189.91 KB

21.Продажба на имот с № 085015 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 244.15 KB

22.Продажба на имот с № 017042 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 245.34 KB

23.Разрешение за изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на кв.”Железник”, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-33-310 от 04.10.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 333.96 KB

24.Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70, местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-304 от 28.09.2016г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 316.01 KB

25.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.336 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 06.10.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 317.47 KB

26.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.78 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-277 от 20.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 317.42 KB

27. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.59 по ПНИ на местност „Голяма ливада“ в землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 19.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 356.38 KB 

Материали,  постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

1.Безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ на Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 225.06 KB

 

Становища на Постоянните комисии 356.25 KB

 

 

 

 

 

 

 Горещ телефон
за сигнали