Размер на шрифта: A A A

 

 Проект за дневен ред за Заседание 13, което ще се проведе на 29.09.2016г. 183.35 KB

 

1.Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора"

Вносител: Емил Христов- Председател на ОбС

Предложение по т.1  158.3 KB

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 341.61 KB

3.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 220.41 KB

4.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 319.15 KB

5.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – първо четене.
Вносител: Илия Златев –общински съветник

Предложение по т.5 146.62 KB

6.Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 – 2019 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 220.49 KB

Приложение 1 към т.6 1.12 MBПриложение 2 към т.6 115.1 KB

7.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 222.97 KB

8.Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 300.84 KB

9.Поемане на задължение до 95 884,00 лева (деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 127.12 KB

10.Поемане на задължение в размер на 117 205,11 лв. (сто и седемнадесет хиляди, двеста и пет лева и единадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 140.4 KB

11.Заявление за достъп до обществена информация рег. № 10-21-27/ 01.09.2016г. и № 10-21-28/ 07.09.2016г.
Вносител: Емил Христов- Председател на ОбС

Предложение по т.11 218.02 KB


12.Наименуване на новоизградения парк, намиращ се в кв.334а, УПИ- I – 7134 за Спорт, Атракции, Озеленяване и Рекреация по плана на гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 262.5 KB

13.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Августа 1992“- гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 323.32 KB

14.Придобиване право на управление на имоти на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 200.42 KB

15.Изваждане на част от втори етаж на сграда от активите на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 310.02 KB

16.Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев“ № 28 на СНЦ „Център Голд Степ“ – Клуб по спортни танци.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 306.07 KB

Приложение към т.16 475.09 KB

17.Удължаване срока на действащите договори за наем на търговски обекти/ маси / на територията на Централен покрит пазар
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 314.52 KB

18.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ № 139, кв. 54 а, парц. II, пл. № 1026.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 317.15 KB

19.Упълномощаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за извършените действия до настоящия момент, както и за всички необходими предстоящи действия във връзка с започнатото административно производство пред Изпълнителна агенция по горите относно предварително съгласуване за учредяване на безсрочни сервитути за изграждане и обслужване на ел.кабел и водопровод в полза на Община Стара Загора който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост и чл.3.4 б “Б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 426.84 KB

20.Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ ДГС Стара Загора „ във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 314.92 KB

21.Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план, Проект 2, Позиция 2 за обект „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, участък 1 и участък 2 за поземлени имоти общинска собственост в землищата на /съгласно приложен регистър/:
участък 1 - с. Михайлово, с. Калояновец, с. Християново, с.Еленино;
частък 2 - с. Калитиново и с. Хрищени, с. Горно Ботево и с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово по заявления вх. № 10-02-3146/20.05.2016г. и вх. № 10-01-3604/15.06.2016г. от ДП“НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 266.6 KB

22.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3944, кв. 302 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 263.44 KB

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ3447 в кв. 72-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 194.88 KB

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ44 в кв. 50 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 190 KB

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ78 в кв. 25 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 190.6 KB

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ143 в кв. 43 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 190.64 KB

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ87 в кв. 3 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 190.79 KB

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ в кв. 9 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 241.68 KB

29.Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 486.12 KB

30.Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Самара-3“, бл. 3, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 209.17 KB

31.Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 211.75 KB

32.Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура север“, бл. № 64, вх. 0, ет. 8, ап. 22, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 212.88 KB

33.Продажба на Общински нежилищен имот, представляващ едноетажна сграда, находяща се на ул. „Кольо Ганчев“ № 62-64, гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 287.76 KB

34.Продажба на имот с № 017042 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 243.87 KB

35.Продажба на урегулиран поземлен имот VІ73 в кв. 12 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 254.45 KB

36.Продажба на имот с № 096036, находящ се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

37.Продажба на имот с № 048009, находящ се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

38.Продажба на имоти с № № 012003, 012004, 015060 и 026015, находящи се в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

39.Продажба на имот с № 016024, находящ се в землището на с. Подслон, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

40.Продажба на имоти с № № 310302; 340190, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

41.Продажба на имоти с № № 025034; 025035; 025036; 043010; 082007; 082015, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-10909/ 20.09.2016г. от Живко Тодоров

42.Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 19-12-97/ 26.06.2014г и № 19-25-44/ 15.08.2014г в обхват: УПИ VІІ – 374 и УПИ VІІІ – 372 в кв. 217
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 192.91 KB

43.Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-789/ 31.03.2009г в обхват: УПИ ІV – Ресторант, сладкарница, фурна, хранителни и нехранителни стоки, ритуална зала, физкултурен салон, автоспирка, ТОТО, РЕП в кв. 3 и улица - тупик с осови точки 229 – 229б.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 192.62 KB

44.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 355.75 KB

Предложение към т.44 354.67 KB

45.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ /ПИ/ № 000 574 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 032 021 в местност “Влавошка могила“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ - Заявление 10-01-4515/ 22.08.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 356.8 KB

46.Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-197 от 19.07.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 през ПИ № 000646 - „полски път“, землище с. Кирилово, общ. Стара Загора – публична, общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 356.29 KB

47.Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв. “Три чучура север“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1082/ 07.07.1997г., в частта му за УПИ ІV - Детска градина, УПИ V-14851, УПИ VI – КОО от кв. 605, улици с осови точки: 4642 – 4641 – 4640; 4705 – 4706; 4680 – 4702– 4703 – 4704 – 4705 – 4706 и части от кв. 605 без отреждане, заключени между улици с осови точки: 4640, 4630, 4631, 4669, 4671, 4672, 4665, 4663, 4662, 4666, 4667, 4668, 4649, 4648, 4647, 4646, 4644, 4645, 4642, 4641, 4640; 4721, 4720, 4722, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4677, 4680, 4702 и УПИ IV-Детска градина, от кв. 605; 4705, 4706, 4707, 4711, 4712, 4713, 4715, 2093, 4716, 4717, 4719, 4720, УПИ IV-Детска градина, и УПИ VI-КОО от кв. 605;
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 337.35 KB

48.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ VI-3346 в кв. 326А, улица с о.т о.т. 772 - о.т. 4640, улица о.т. 772 – о.т. 4694 и о.т.4693 – о.т.4694 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед 19-12-168/ 15.07.2016г., УПИ І- ЖС и ПГ в кв. 326, одобрен със Заповед 2551/ 09.08.1988г. и План за застрояване за новообразуваните УПИ IX-7152, ЗА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ и УПИ VI-7153, ЗА ПАРК - СПОРТ, АТРАКЦИИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕКРЕАЦИЯ кв. 326а по плана на гр. Стара Загора - разширение на новия парк в кв.“Казански“ - Заявление № 10-33-266 /07.09.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 260.88 KB

49.Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 088030 и ПИ № 088031 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-242 от 30.08.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 355.93 KB

50.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.157 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-215 от 02.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 317.29 KB

51Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 210.84 по плана на новобразуваните имоти на местност „Айвалъка“, землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-214/ 02.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 356.1 KB

52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.290 по ПНИ на местност „Мечи кладенец“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 17.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 355.9 KB

53.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 026 по КВС на местност „Клюнка“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-232 от 23.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 356.98 KB

54.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 066001 от КВС на местност „Киселицата“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-225 от 16.08.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 357.14 KB

55. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.382 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-199 от 19.07.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 317.81 KB

56.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-243 от 30.08.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 319.25 KB

57.Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-253 от 02.09.2016г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 315.83 KB

58.Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-254 от 02.09.2016г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.58 317.62 KB

59.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.33 по КККР на местност “Каймака“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-251 от 02.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.59 316.87 KB

60.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.233.244 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-252 от 02.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 316.92 KB

61.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.137.281 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-250 от 02.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.61 316.68 KB

62.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.4 по КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-249 от 02.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.62 317.46 KB

63.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.253 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-241 от 30.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.63 317.52 KB

64.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085 031 по КВС на местност „Ханчето“, землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 30.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.64 356.9 KB

65. Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на местност “Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-183 от 30.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.65 316.99 KB

66. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.594 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-240 от 30.08.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.66 317.28 KB

67.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.171.275, ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 по КККР местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.67 321.54 KB

68.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085 009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.68 317.57 KB

69.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106 008 по КВС на местност “Под медвен“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.69 317.68 KB

 

Материали,  постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

1. Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 209.58 KB

2.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 677.64 KB

3.Разкриване на 4 (четири) щатни бройки „Oхранител“ към звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 307 KB

4. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на  местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара  Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на  местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара  Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на  местност “Тетрата“,  в землище с. Богомилово, Община  Стара  Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 328.63 KB

5.Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 220.29 KB

 

Становища на Постоянните комисии 671.71 KB

 

 

Горещ телефон
за сигнали