ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 13, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.07.2020Г

Размер на шрифта: A A A

1. Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – второ четене

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 416/2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Вносители: Диян Димитров, Стефан Анков и Тихомир Трифонов – общински съветници

Предложение   

3. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Доклад  Приложения 1-45

 

4. Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5. Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложения

 

7.  Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8. Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2020/2021 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

9. Осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2020/2021 година в Община Стара Загора  от населените места, в които няма училища.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

10. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 година 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1  Приложение 2   Приложение 3

 

11. Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода ноември 2019– юни 2020г.

Вносител: Мария Динева-Председател на ОбС

Предложение

12. Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2020 година

Вносител: Мария Динева-Председател на ОбС

Предложение   Приложение

13. Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14. Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  във връзка с въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 

 

15. Избор на управител на «Автосервиз на здравни заведения»  ЕООД Стара Загора

Вносител: Делян Иванов –Председател на конкурсна комисия за избор на управител на «Автосервиз на здравни заведения»  ЕООД

Предложение

 

16. Изменение на Решение № 2487 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.07.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 год. на територията на ДГС Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

18. Създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

Вносител: Мария Динева-Председател на ОбС

Предложение

 

19. Оптимизиране на разходите по закупуване на лекарствени продукти за общинските здравни заведения

Вносител: Боян Кулев –Общински съветник

Предложение

 

20. Предоставяне безвъзмездно за управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Алпийски клуб Железник“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Продължаване срока на действие на договорите за наем на обекти общинска собственост, сключени след проведена тръжна процедура, находящи се на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

24.  Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР относно УПИ IX332 и УПИ VІ176, жил.стр., трафопост и спорт в кв. 16 – Зора по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XIV21 в кв. 2 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ XV342 в кв. 26 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ X402 в кв. 27 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ XI161 в кв. 12 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII238 в кв. 22 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ851  в кв. 9 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 17 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“ бл. 58, апартамент № 45 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ бл. 82, апартамент № 54 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 16, апартамент  № 81 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, апартамент № 93 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, апартамент № 116 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.505.277.9.38  /гараж № 13/, 68850.505.277.9.39  /гараж № 14/, 68850.505.277.9.41 /гараж № 16/, 68850.505.277.9.33 /гараж № 34/, 68850.505.277.9.37 /гараж № 38/, 68850.505.277.13.50 /гараж № 50/, 68850.505.277.13.51 /гараж № 51/

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.374.3.56, находящ се на ул. „Тодор Пъндев“ № 1, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Продажба на УПИ CCXLII4004 и УПИ CCXLIII4005 в кв. 13  – “Индустриален“ - частна общинска собственост, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40. Продажба на УПИ IV852 в кв. 5160 “Кольо Ганчев“- частна общинска собственост, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Продажба на сграда с идентификатор 68850.506.8719.1, находяща се в кв. „Три чучура - юг“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Продажба на имоти, находящи се в с. Хрищени, община Стара Загора: сграда с пл.№ 405 в УПИ I77,405406,407  кв. 3, Застроен УПИ  XIIодо в кв. 22, УПИ IX175 в кв. 57 и УПИ I273  в кв. 84

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ V180,училище,автомивка и приемателен пункт в кв. 33 по ПУП на  с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Продажба на урегулирани поземлени имоти VII и VIII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 24 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46. Продажба на Урегулиран поземлен имот VII133 в кв. 89 по ПУП на с. Хрищени, общ. Стара Загора на собственик на сграда

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Продажба на УПИ VII266, УПИ VIII266, УПИ IXобщ в кв. 45 и УПИ VIII, УПИ IX в кв. 52 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Продажба на имоти, находящи се в с. Хан Аспарухово, община Стара Загора: сграда с пл. № 265 в УПИ IIIкулт.дом,б.комб, кв. 12 и УПИ I  в кв. 43а

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49. Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ XXXVМладежки клуб и клуб на ОО и УПИ XXXIІ15157, в кв. 415 по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 52252.31.56 в местност „Светилището“,  землище на с. Ново село, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-182 от 30.06.2020 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване до ПИ с идентификатор № 52252.31.56 през ПИ с идентификатор № 52252.31.32 – „изоставена орна земя“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-4973 от 08.07.2020г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 52252.31.32 - „изоставена орна земя“ за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор № 52252.31.56 в местност „Светилището“,  землище на с. Ново село, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.  Предварително съгласие разработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ IКОО и жил. строителство в кв. 426б и улица с о. т. 4573 – о. т. 4015, одобрен със Заповед № 119 / 26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Остра Могила – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-171 от 23.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.613 - „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани; ПИ с идентификатор № 70202.9.20 - „За местен път“ по КККР на с. Сулица; ПИ с идентификатор № 54314.189.5 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 54314.206.8 - „За местен път“ по КККР на с. Остра Могила - общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3117 от 16.04.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.27, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-168 от 22.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.27, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 38039.18.44 - „За местен път“ – общинска публична собственост, ПИ с идентификатор № 38039.300.147 – „Нива“, ПИ с идентификатор № 38039.300.9504 – „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 38039.300.9512 – „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 38039.300.9513 – „Дере“ – общинска частна собственост,  Заявление  вх. № 10-02-4695 от 25.06.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Ново Село – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-170 от 23.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.606 – „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани; ПИ с идентификатор № 52252.42.140 - „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 52252.45.18 – „За местен път“ по КККР на с. Сулица – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3120 от 16.04.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно водозахранване и канализация изменение на ВиК схема на ПИ с идентификатори №№ 04738.94.25, 04738.94.26, 04738.94.27, 04738.94.28, 04738.94.29 и 04738.94.30 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-173 от 23.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 04738.94.19 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.5.10 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 04738.5.14 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  Заявление с вх. № 10-02-4610 от 23.06.2020г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.  Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Сулица – Старозагорски бани, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-172 от 23.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 68970.502.613 - „За второстепенна улица“, ПИ с идентификатор № 68970.502.614 - „За второстепенна улица“ по КККР на с. Старозагорски бани и ПИ с идентификатор № 70202.26.23 - „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 70202.26.138 – „За друг вид поземлен имот без определено стоп. предназначение“ по КККР на с. Сулица – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3118 от 16.04.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 77476.59.6, местност „Вира“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-190 от 06.07.2020 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.59.41 – „напоителен канал“, публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Богомилово – Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-169 от 23.06.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за оптична свързаност, през ПИ с идентификатор № 04738.89.13 - „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.101.66 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 04738.101.68 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 04738.105.11 – „За местен път“ по КККР на с. Богомилово; ПИ с идентификатор № 46417.92.41 - „За местен път“, местност „До стопанския двор“, землище на с. Малка Верея - общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-3121 от 16.04.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразувани ПИ № 300.81 и ПИ № 300.170, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-181 от 26.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 302.32, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-146 от 02.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-157 от 12.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 77476.109.8, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-161 от 16.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 68850.253.9519, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-175 от 23.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.48.44, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-191 от 07.07.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.130.13, местност „Хаджиев кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-180 от 25.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.31.10, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-160 от 16.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 38039.28.26, местност „Тополов дол“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-147 от 02.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.23.2, местност „Влавовец“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-184 от 30.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 46417.107.86, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление с вх. № 10-33-85 от 12.06.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.24, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора.   

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.46.14, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изместване на съществуващ въздушен електропровод – ВСН „Труд“ в ПИ с идентификатор № 68850.258.9530 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74. Одобряване на Подробен устройствен план - ПУП – Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.111.13, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

75. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 79 по Протокол № 4 от 19 декември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

76.Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТА Д-Р КАМЕЛИЯ ХАРАЛАНОВА ХАРАЧЕРОВА за управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД., с ЕИК:000812172, като спечелила конкурса за управител на лечебното заведение.

Вносители: Комисия при Общински съвет Стара Загора, по чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за провеждане на конкурс за управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД.

Предложение 

77. Освобождаване от заплащането на такса и наем за ползване на общински терен – временен Руски пазар

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

78. Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора до 30 август 2020г.

Вносител: Янко Янков - Председател на Временната комисия, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора.

Предложение

79. Придобиване на имот, собственост на държавата, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108.

Вносител: Живко Тодоров –Kмет на Община Стара Загора

Предложение

80.Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Казанка, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

81. Удължаване на мандата на Временна комисия за извършване на пълна проверка на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД;  „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД  и  „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора до 30 август 2020г. 

Вносител:Емил Славов -Председател на Временната комисия, сформирана с Решение 316 от Протокол № 9/30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора.

Предложение

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали