Постъпили материали за Заседание 12, което ще се проведе на 28 юли 2016г.

Размер на шрифта: A A A

Проект за дневен ред за Заседание 12, което ще се проведе на 28.07.2016г. 259.75 KB

 

1.Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.1 305.49 KB
Приложение по т.1 239.85 KB

Приложение към т.1 128.09 KB

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. / – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.2 319.94 KB

3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – първо четене.
Вносител: Илия Златев –общински съветник
Предложение по т.3 146.62 KB

4.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.4 222.53 KB

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1003 от 28.11.2013 г./ - първо четене
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.5 261.05 KB

6. Промяна на зоните на Централен открит пазар и наема на търговските обекти/маси/, разположени на пазарите на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.6 241.72 KB

7.Обявяване на имот за публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.7 198.57 KB

8.Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 1, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.8 193.99 KB

9.Кандидатстване на Община Стара Загора с проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, компонент 2, в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.9 194.31 KB

10. Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 307.21 KB

Приложение към т.10 1.58 MB

11.Изваждане на част от втори етаж от сграда включен в капитала на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.11 309.2 KB

12.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Диспечерски пункт в местност „Халваджи Бунар“ и Център за продажба на абонаментни карти за градски и извънградски транспорт на бул.“Руски“ № 1 на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.12 309.97 KB

13. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собсвеност на Детска ясла № 2 „Синчец”.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 357.26 KB

14.Промяна на наименованията на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.14 246.3 KB

15.Промяна на Център за наука, култура и изкуство в Център за подкрепа на личностното развитие.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.15 180.5 KB

16.Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2016/2017 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.16 245.97 KB
Приложение по т.16 221.53 KB

17.Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година в Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.17 238.96 KB

Приложение по т.17 281.1 KB

18.Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2016 г.
Вносител: Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.18 197.31 KB

19. Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г.
Вносител: Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.19 203.57 KB

Приложение към т.19 509.01 KB

20.Обявяване на имот за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.20 209.18 KB

21.Закриване на общински пазар, разположен в УПИ I, квартал 75 б /зад „Енергоразпределение“/, поради прекратяване на търговска дейност.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.21 391.29 KB

22. Закриване на Пазар на живи животни, находящ се в поземлен имот с номер 000078 в землището на с.Могила, местността „Гюрджийски път“, поради прекратяване на търговска дейност.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.22 307.88 KB

23.Обезщетяване на бивши собственици Иванка Иванова Христова и н-ци на Христо Иванов Христов, чийто имот е отчужден със Заповед № 674/27.06.1980 г., и заповед № СД-730/26.08.1980 г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.23 194.4 KB

24.Предложение за решение по молбите на Анета Койчева Димитрова, с постоянен адрес: град Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на дължими държавни вземания – задължения към НЗОК и дължими вземания – задължения към Община Стара Загора, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика
Предложение по т.24 155.66 KB

25.Поставяне на паметна плоча с барелеф на Захари Стоянов в село Люляк, община Стара Загора.
Вносител: Милена Стоянова-Желева-Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение по т.25 133.07 KB

26.Отдаване под на наем имоти – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.26 246.14 KB

27.Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с.Ракитница, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.27 391.1 KB

28.Промяна на ПУП – ПР в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.28 204.1 KB

29.Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.29 196.87 KB

30.Разрешение за изработването на Специализирана план-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085016 по КВС на местност “Кокарджик“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-129 от 07.06.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно водозахранване на ПИ № 085016, през път IV клас № 000343, полски път № 000363 и пасище, мера № 000364 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора - публична, общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.30 359.99 KB

31.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 058030, местност „Под село“, землище с. Богомилово през улица с о.т. 189 – о.т.187, ПИ № 000561 – „пасища, мери“, ПИ № 000687 – „полски пътища“ по КВС на землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, публична, общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-3618/ 30.06.16 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 352.99 KB

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ842 в кв. 70 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.32 190.66 KB

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 9а по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.33 191.83 KB

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ50 в кв. 16 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.34 192.75 KB

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ170 в кв. 45 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.35 191.85 KB

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ Імагазин, фурна в кв. 24 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.36 194.33 KB

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ V177 в кв. 31 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.37 190.16 KB

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ565 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.38 191.3 KB

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ958 в кв. 53 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.39 191.22 KB

40. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ308, 309, 325 в кв. 20 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.40 192.86 KB

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV43 в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.41 191.09 KB

42. Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Казански“, бл. № 24, ет. V, ап. 14, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.42 212.45 KB

43. Продажба на УПИ IV13, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.43 321.15 KB

44. Продажба на УПИ І526, кв. 653 – кв. „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.44 320.96 KB

45.Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.45 324.34 KB

46. Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с № 68850.316.463, находящ се в землището на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 263.26 KB

47. Продажба на сгради, находящи се в ПИ № 72, урегулиран в УПИ VПарк Дъбова гора, кв. 19, с. Старозагорски бани, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.47 336.83 KB

48.Продажба на Урегулиран поземлен имот XXI 206 в кв.27, по плана на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.48 193.81 KB

49. Продажба на Урегулиран поземлен имот XII 206 в кв.33, по плана на с. Маджерито, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.49 192.28 KB

50.Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ V–6137 в кв.1а и План за застрояване за УПИ V–6137 в кв.1а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-109 от 12.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 330.91 KB

51.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.51 321.7 KB

52.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени,
Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.52 321.02 KB

53.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-96 от 05.04.2016год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.53 322.69 KB

54 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.54 319.96 KB

55. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.55 320.42 KB

56.Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.527.230 по КККР на гр.Стара Загора, с местоположение – УПИ № І районен център от кв. 626 „Железник“ по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.56 322.97 KB

57.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.57 320.62 KB

58. Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-132/ 16.05.2016г в обхват: УПИ І – 1031, УПИ ІІ – 3255 и УПИ ІІІ – 3254 в кв. 8502 и улица с осови точки 2036а – 2154.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.58 205.4 KB

59.Предварително съгласие за разрешаване изработването на Подробен устройствен план: План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.78.41 по КК на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за друг обществен комплекс. Изменение на план за регулация в обхват : Улица с осови точки 9 – 10 – 68 – 69 – 71 - 72 - 1072 по плана на кв. Зора, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.59 192.33 KB

60. Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на кв.“Зора“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г в обхват: УПИ ІІІ – 158 в кв. 8“Зора“ и улица с осови точки 87 – 88.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.60 186.6 KB

61.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.61 355.96 KB

62.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.199.516 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3597 от 29.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.62 355.72 KB

63.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.63 317.87 KB

64.Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207015 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-159 от 07.06.2016
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.64 317.26 KB

65.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017109 по КВС на местност „Самболов хан“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-160 от 07.06.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.65 356.22 KB

66.Разрешение за изработването на подробен устройствен план - План за регулация при условията на чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор № 68850.301.275 по КК на град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.66 333.59 KB

67.Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв.“Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-814/ 07.04.2009 год., в частта му за УПИ І – 694 в кв. 626, УПИ КОО и УПИ ХХІІ в кв.626 и улици с осови точки 2659 – 2660; 2660 – 2554 – 2553 – 2552 – 2551; 2551 – 2555 – 2556 – 2557 – 2558 – 2559 – 2560 – 2561
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.67 321.76 KB

68.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 308.150 по ПНО на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-185 от 01.07.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.68 317.01 KB

69.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.108 по КККР на местност “Правия камък“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-180 от 28.06.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.69 317.25 KB

70.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.258.70 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ № I-604 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-192 от 06.07.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.70 321.8 KB

71.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.122 по КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-171 от 20.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т.71 316.37 KB

72.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 079011 и ПИ № 080016 от КВС на местност „Комсаля“, землище с. Загоре, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Разширение гробищен парк на с. Загоре“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-114 от 20.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.72 319.14 KB

73.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 118011 по КВС на местност „Кавак дере“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179 от 28.06.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.73 355.82 KB

 

Материали постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

1.Учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД в УПИ ІV6700,за трафопост, кв. 810 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  202.46 KB

2. Промяна на ПУП – ПР в кв. 520 – кв. „Три чучура-юг“, гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2  204.77 KB

3. Определяне на представител на Община Стара Загора в извънредното заседание на Общото събрание на Аасоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, което ще се проведе на 12.08.2016г. и упълномощаване на представителя да гласува по точките в дневния ред.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3  180.9 KB

4.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 09.09.2016г.
Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС

Предложение по т.4 340.16 KB

5.Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл.64а и чл.65а от Закона за защита при бедствия
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 303.99 KB

6. Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда в Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания град Стара Загора“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 96 068 лв.с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 9 607 лв.с ДДС .
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 141.44 KB

7.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проект “Осигуряване на дoстъпна среда до музеен обект “Неолитни жилища” и изграждане на санитарно-хигиенни помещения“, във връзка с необходимостта от привеждане на сградите на държавните и общински институции в съответствие с изискванията на нормативната уредба за хората с увреждания. Обща стойност на проекта е 108 426 лв. с ДДС , от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 10 843 лв.с ДДС
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 142.37 KB

8.Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк по плана на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 339.89 KB

9.Изменение на Решение № 237 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Стара Загора, относно придобиване право на управление на имотите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 184.15 KB

 

Становища на Постоянните комисии 664.57 KB

 

 

Горещ телефон
за сигнали