Постъпили материали за Заседание 12, което ще се проведе на 25.06.2020г

Размер на шрифта: A A A

1.Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение,Приложение 

2. Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора  – второ четене

Вносители: Стефан Духтев, Диян Димитров, Таньо Брайков – общински съветници

Предложение, Приложение  Предложение

3. Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТА Д-Р ПЕНЧО МОЙМИРОВ ГЮРКОВСКИ за управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812208, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение.

Вносители: Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД

Предложение

4. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 16.07.2020г., при липса на кворум на 31.07.2020г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия 2002“

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ IV4857 в кв. 447 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на лека постройка за инвентар

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12. Прекратяване на съсобственост в УПИ II168 в кв. 3 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX105 в кв. 16 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV854  в кв. 62 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ III49 в кв. 2 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV243  в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ618  в кв. 38 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.509.4575.1.101 /гараж № 5/, 68850.502.254.1.100 /гараж № 3/, 68850.502.254.1.105 /гараж № 8/, 68850.506.5191.1.135 /гараж № 7/, 68850.506.5191.1.136 /гараж № 8/

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.3, находящ се на бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 9, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIV296 кв. 16 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Продажба на УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 1 и на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11  по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22. Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ Vобщ в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Продажба на УПИ III22, УПИ  ІV25, УПИ VII80 и УПИ VIII80 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Продажба  на УПИ  ІXобщ.; УПИ Xобщ.; УПИ XIобщ.;  УПИ XIIобщ. в кв. 7,  на УПИ VII снс в кв. 24, на УПИ IIIобщ в кв. 44 по  ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

 

Предложение

25. Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ в кв. 17; УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Продажба на УПИ XXобщ; УПИ XXXVIобщ в кв.37 и УПИ VIобщ; УПИ VIIобщ  в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Одобряване на проект за ПУП –План за регулация и План за застрояване за ПИ 68850.513.6713, ПИ 68850.513.6128, ПИ 68850.513.6190, ПИ 68850.513.6197, ПИ 68850.513.144, ПИ 68850.513.6706, ПИ 68850.513.6711, ПИ 68850.513.6714, в кв./парк „Бедечка”, гр. Стара Загора, по чл. 16 от ЗУТ.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ IIза магазини и спортна зала в кв. 1515, одобрен със Заповед № 19-12-12 / 17.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 4502 – о. т. 8169, одобрен със Заповед № 2 / 03.01.1991г. на Кмета на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22 в местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-06-142 от 26.05.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираният имот през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 - „За селскостопански горски, ведомствен път“,  Заявление  с вх. № 10-02-3895 от 26.05.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.181.47 в местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-115 от 28.04.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.188.614 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.581 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.585 - „За гори и храсти“,  ПИ с идентификатор № 68850.182.586 - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор № 68850.182.587 - „За гори и храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.182.589 - „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и ПИ с идентификатор № 68850.181.754 - „За селскостопански горски, ведомствен път“– общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4082 от 03.06.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-139 от 26.05.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.119.11, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-141 от 26.05.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.41.11 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.48.51 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на новопроектиран открит отводнителен канал за отвеждане на повърхностните води в с. Памукчии, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 20.07.2020г., при липса на кворум на 04.08.2020г. 

Вносител: Мария Динева - Председател на ОбС

Предожение

39. Даване на съгласие за изкупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.9905.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», одобрен за финансиране по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40. Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41. Именуване на улица на територията на град Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

42. Изменение в утвърдения с Решение № 266.7 от 30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора проект на договор за възлагане на управлението на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Вносител: Стефан Анков - Общински съветник при Общински съвет Стара Загора 

Предложение

43. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019г. на Общински съвет Стара Загора за 2020 година

Вносител: Тунджай Йозтюрк –Председател на Комисията по чл.6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

44. Отпускане еднократна парична помощ на В. Т. Василев

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

45. Отпускане еднократна парична помощ на П. А.  Атанасов

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

46. Отпускане еднократна парична помощ на Ж. И. Иванова

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

47. Отпускане еднократна парична помощ на В. В. Карастоянов

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

48. Продажба на метал – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Горещ телефон
за сигнали