Постъпили материали за Заседание 11, което ще се проведе на 30 юни 2016г.

Размер на шрифта: A A A

Проект за дневен ред за Заседание 11, което ще се проведе на 30 юни 2016г. 243.28 KB

 

1.Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 517.06 KB

Приложение 1 към т.1 246.33 KB

Приложение 2 към т.1 133.6 KB

Приложение 3 към т.1 122.41 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Димо Димитров-Общински съветник

Предложение по т.2 212.36 KB

3.Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 317.41 KB

Приложение 1 към т.3  239.27 KB

4.Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Янко Янков-Общински съветник

Предложение по т.4 290.4 KB

5. Изменение на решение №1605 от 18 декември 2014 изменено с решение 64 от 17 декември 2015 година за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 262.77 KB

6.Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 187.45 KB

7.Осигуряване на собствено финансово участие при изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – фаза ІІ“ и устойчивост на постигнати резултати от изпълнението на проекта
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 191.7 KB

8.Отпадане на компоненти за финансиране от ОПРР 2014-2020 от приетия от Общински съвет Стара Загора вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора – II фаза.“
Вносител: Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 239.75 KB

9. Учредяване на безсрочен сервитут в полза на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за изграждане и обслужване на външен водопровод през поземлен имот №000161 с НТП „територии за водостопански, хидромелиоративни съоръжения“, който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 300.58 KB

10. Избор на представители на Общински съвет Стара Загора в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.10 214.64 KB

11.Предоставяне на имот-общинска собственост на НЧ“Родолюбци 2010“ с. Калояновец
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 393.37 KB

12. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Клуб на учителите ветерани „Свети Климент Охридски“– гр. Стара Загора“
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 322.98 KB

13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 326.55 KB

14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, за нуждите на Участък «Лозенец», към Второ РУ «Полиция» - Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 196.69 KB

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква и Клуб на Арменската общност.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 318.09 KB

16.Учредяване право на строеж върху имоти-публична общинска собственост във връзка с изграждането на обект:„Междусистемна газова връзка Гърция – България“
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.16 308.22 KB

17. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 212002 по КВС на местност „Воденицата“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-76 от 16.03.2016 год.Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ път до ПИ № 212002, землище с. Пряпорец, през ПИ с идентификатор 68850.317.956 – „пасище“, по КККР на местност „Асанов трап“, землище гр. Стара Загора – публична, общинска собственост, по Заявление р. № 10-01-2128/ 08.04.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 360.01 KB

18. Промяна на ПУП – ПР в кв. 606 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 186.07 KB

19. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в имоти в кв. 5 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 292.97 KB

20.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Преложение по т.20 267.53 KB

21. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Іобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 212.71 KB

22. Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 322.7 KB

23. Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000003 в землището на с. Змейово, общ. Ст.Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 320.44 KB

24. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Преславен, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 186.52 KB

25. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Калояновец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 188.52 KB

26. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Загоре, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 187.11 KB

27. Прекратяване на съсобственост в кв. 326 – “Казански“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 219.09 KB

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ III 267 в кв.512 по ПУП на гр. Стара Загора ( Поземлен имот с идентификатор 68850.502.267 по КККР )
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 243.6 KB

29. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII4838, кв. 439 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 191.33 KB

30. Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3243, кв. 6601 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 193.39 KB

31. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV415 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 191.52 KB

32. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ229 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 191.48 KB

33. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV328 в кв. 89 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 191.06 KB

34. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ208 в кв. 47 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 191.57 KB

35. Прекратяване на съсобственост в УПИ І54 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 191.82 KB

36. Прекратяване на съсобственост в УПИ V98 в кв. 8 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 190.45 KB

37. Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура - юг“ №53, вх.Б, ет.5, ап.60, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 213.61 KB

38. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.501.1785, кв. „Железник“, град Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 193.3 KB

39. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – Лозенец разширение по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 354.65 KB

40. Продажба на урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 252.29 KB

41. Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. в кв.2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 252.34 KB

42. Продажба на масивен склад в с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 244.34 KB

43.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346 от КККР на гр. Стара Загора, за разширение на новия парк, във връзка със Заявление рег. № 10-33-137 от 15.06.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 337.87 KB

44.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.313.601 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-96 от 05.04.2016год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 322.13 KB

45. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 320.87 KB

46.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 по КВС на местност „Алваджи кайнак“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 321.3 KB

47. Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2117/ 28.09.1988г. в частта му за УПИ I – КЖС в кв.404 и улица с о.т. 519 – о.т. 4291
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 316.73 KB

48. Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на Планове за регулация на с. Прeславен, Община Стара Загора, одобрени със: заповед № 2160/ 28.08.1964г. - в частта му за улица - тупик с о.т. 129 – о.т.130 – о.т.131 и с решение №1035/28.11.2013г на Общински съвет Стара Загора - в частта му за УПИ ХI – 353 в кв.1
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 315.73 KB

49. Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Пряпорец, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 741/ 16.06.1983г. в частта му за УПИ VII – 127, ракиджийница, в кв.18 и улица с о.т. 55 – о.т. 56
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 314.65 KB

50. Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000365 - пасище мера, публична общинска собственост за поземлен имот №118011, местност „Кавак дере“, землище на с. Пряпорец по заявления вх. № 10-01-294/18.01.2016г. и вх. № 10-01-294/18.01.2016г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 258.75 KB

51. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ № 68850.189.523 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка към ПИ № 68850.189.10 от КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3060 от 02.06.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 354.1 KB

52.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност „Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 317.35 KB

53.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност „Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 317.66 KB

54. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и План-схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 318.13 KB

55. Одобряване на план - схема за обособяване на „Градинка за разходка на домашни любимци“, с местонахождение върху общински терен – УПИ VI жс, трафопост и спорт кв. 16“Зора“ по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 316.51 KB

56. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № LХIV-5241 и План за застрояване за новообразувания УПИ № VII-517, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-134 от 10.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 246.61 KB

57.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСII-5237 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXV-5237, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-19 от 21.01.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 245.88 KB

58. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ № XIV-5284 от кв. 18а“Индустриален“ и План за застрояване за УПИ № XV-5284 и новообразуваните УПИ № XIV-6108, УПИ № XXX -6110 и УПИ № XXIX -6109 – план-извадка от проекта за ПРЗ на кв. 18а “Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-10/ 12.01.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.58 244.61 KB

59. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 162013 от КВС на местност „Лингурката“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Кирилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-85 от 19.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.59 318.22 KB

60. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 000210 и 000211 от КВС на местност „Пясака“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Ракитница“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-83 от 19.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 317.74 KB

61.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000062 от КВС на землище с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Братя Кунчеви “, във връзка със Заявление рег. № 10-33-86 от 19.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.61 317.56 KB

62. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000604 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: „Гробищен парк на с. Богомилово“, във връзка със Заявление рег. № 10-33-87 от 19.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.62 317.54 KB

63.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-82 от 22.03.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.63 317.31 KB

64.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ XIX –коо, кв. 446 /ПИ с идентификатор 68850.520.511 по КККР/ и План за застрояване за новообразувания УПИ XIX -511, кв. 446 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-33-90 от 20.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.64 244.62 KB

65. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 052014 по КВС на местност „Гробищата“, землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-146 от 20.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.65 356.27 KB

66. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 307.164 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-145 от 20.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.66 357.16 KB

67. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.48.27 по КККР на местност “Каймака“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-123 от 26.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.67 317.14 KB

68.Решение № 1954 от 30.07.2015 г. по Протокол № 47 на Общински съвет Стара Загора, във връзка с предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на имот – ЧДС, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора с част от имот – ЧОС, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 102
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.68 249.55 KB

69.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.69 373.38 KB

 

Становища на Постоянните комисии 582.71 KB

 

   

 
 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали