Постъпили материали за Заседание 11, което ще се проведе на 28.05.2020г.

Размер на шрифта: A A A

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора –второ четене.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение  

2. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

Вносител: Искра Михайлова – общински съветник

Предложение, Приложение   Допълнение

3. Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“ – първо четене.

Вносители: Стефан Духтев, Диян Димитров, Таньо Танев – общински съветници

Предложение, Приложение

4.Приемане на годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

5.Подновяване на договора за управление на управителя на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“, съгласно АДБФП BG16M1OP002-2.010-0020-C01 от 28.04.2020г. между Община Стара Загора и УО на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“5

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Даване на съгласие за кандидатстване  с проектно предложение   по предифиниран проект « Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България» по програма «Опазване на околната среда и климатичните промени», финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад - пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Стара Загора, кв. 613 – кв. „Три чучура север“, УПИ III-78

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ3  в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ І195  в кв. 14 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII473, кв. 651 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Продажба на УПИ ІІ3021,одо кв. 152б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Продажба на  УПИ  Іобщ  и УПИ IIобщ в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Продажба на УПИ І246  и УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Продажба на УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Продажба на УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Продажба на УПИ I609,общ в кв. 65 „Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, oбщина Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2 по ПУП на с. Пъстрово, oбщина Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на УПИ IVобщ и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на УПИ XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на имот с идентификатор 35420.15.26 /номер по предходен план: 015001/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.24, с НТП - „Пасище“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени и премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.23, с НТП - „Напоителен канал“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.66.11,  Заявление вх. № 10-02-3093 от 15.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатори № 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, местност „Трапът“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-93 от 08.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 46417.50.35 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 46417.48.165 по КККР на гр. Стара Загора , с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“;, Заявление Вх. № 10-02-10283 от 09.12.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.199.7 в местност „Дечев кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-56 от 02.03.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.176.517 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.199.516 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.200.33 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-9326 от 13.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.33.922, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-89 от 07.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, Заявление Вх. № 10-02-2880 от 07.04.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.46.14, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-87 от 02.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор за № 68850.42.53 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.40.32 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ с идентификатор № 68850.45.29 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“; Заявление Вх. № 10-02-2808 от 02.04.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 270.58, местност „Голямата ливада“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-88 от 03.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.31.64, местност „Срещу село“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-95 от 10.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.110, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-111 от 24.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.47.17, ПИ с идентификатор № 68850.47.18, ПИ с идентификатор № 68850.47.19 и ПИ с идентификатор № 68850.47.965, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-90 от 07.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.231, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-113 от 28.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.222.371, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-96 от 13.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.225.25, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-86 от 02.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656 и изменение План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.652, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-108 от 21.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.657, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-107 от 21.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.24, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-92 от 07.04.2020 г.  

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменени на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 и ПИ с идентификатор № 05431.95.19, по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Предприемане на действия за запазване транспортното обслужване на Община Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, в условията на извънредна епедимична  обстановка.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

50. Подновяване на договора за управление на управителя на „Обредни дейности” ЕООД гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51. Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали