Постъпили материали за Заседание 11, което ще се проведе на 28.05.2020г.

Размер на шрифта: A A A

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора –второ четене.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение  

2. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

Вносител: Искра Михайлова – общински съветник

Предложение, Приложение   Допълнение

3. Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“ – първо четене.

Вносители: Стефан Духтев, Диян Димитров, Таньо Танев – общински съветници

Предложение, Приложение

4.Приемане на годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

5.Подновяване на договора за управление на управителя на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“, съгласно АДБФП BG16M1OP002-2.010-0020-C01 от 28.04.2020г. между Община Стара Загора и УО на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“5

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Даване на съгласие за кандидатстване  с проектно предложение   по предифиниран проект « Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България» по програма «Опазване на околната среда и климатичните промени», финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – АВГУСТА“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад - пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Стара Загора, кв. 613 – кв. „Три чучура север“, УПИ III-78

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ3  в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ І195  в кв. 14 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII473, кв. 651 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Продажба на УПИ ІІ3021,одо кв. 152б, кв. „Васил Левски“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Продажба на  УПИ  Іобщ  и УПИ IIобщ в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Продажба на УПИ І246  и УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Продажба на УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Продажба на УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ и УПИ XVIIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Продажба на УПИ I609,общ в кв. 65 „Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, oбщина Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2 по ПУП на с. Пъстрово, oбщина Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Продажба на УПИ IVобщ и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Продажба на УПИ XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Продажба на УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Продажба на имот с идентификатор 35420.15.26 /номер по предходен план: 015001/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.24, с НТП - „Пасище“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени и премостване на част от ПИ с идентификатор № 77476.66.23, с НТП - „Напоителен канал“ от местност “Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.66.11,  Заявление вх. № 10-02-3093 от 15.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатори № 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, местност „Трапът“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-93 от 08.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 46417.50.35 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 46417.48.165 по КККР на гр. Стара Загора , с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“;, Заявление Вх. № 10-02-10283 от 09.12.2019 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.199.7 в местност „Дечев кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-56 от 02.03.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.176.517 - „За местен път“, ПИ с идентификатор № 68850.199.516 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.200.33 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-9326 от 13.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.33.922, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-89 от 07.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, Заявление Вх. № 10-02-2880 от 07.04.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.46.14, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-87 от 02.04.2020 г.  

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор за № 68850.42.53 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.40.32 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и  ПИ с идентификатор № 68850.45.29 по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“; Заявление Вх. № 10-02-2808 от 02.04.2020 г. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 270.58, местност „Голямата ливада“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-88 от 03.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.31.64, местност „Срещу село“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-95 от 10.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.110, местност „Дъбрава“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-111 от 24.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.47.17, ПИ с идентификатор № 68850.47.18, ПИ с идентификатор № 68850.47.19 и ПИ с идентификатор № 68850.47.965, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-90 от 07.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.231, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-113 от 28.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.222.371, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-96 от 13.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.225.25, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-86 от 02.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656 и изменение План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.652, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-108 от 21.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.657, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-107 от 21.04.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 04738.90.24, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-92 от 07.04.2020 г.  

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменени на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 и ПИ с идентификатор № 05431.95.19, по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Предприемане на действия за запазване транспортното обслужване на Община Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, в условията на извънредна епедимична  обстановка.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

50. Подновяване на договора за управление на управителя на „Обредни дейности” ЕООД гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51. Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Горещ телефон
за сигнали