ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 16, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.11.2020Г

Размер на шрифта: A A A

Предложения постъпили в срок:

1. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора – второ гласуване

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Допълнение   Допълнение

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение1   Предложение 2

3. Проект на „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“

Вносители: Стефан Духтев, Диян Димитров, Стефан Анков – общински съветници

Предложение   Приложение   Допълнение  

4. Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение

5. Изваждане на ДМА от активите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр.Стара Загора  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 17.12.2020г., при липса на кворум 07.01.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Удължаване на мандата на Временната комисия, сформирана с Решение № 447 от Протокол № 13/30.07.2020 г. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Стефан Димитров – Председател на ВрК

Предложение

9. Общински план с рег. № 10-32-125/27.02.2020г. за защита при бедствия, през периода 2020-2030 година и Програма на Община Стара Загора с рег. № 10-32-124/27.02.2020г. за намаляване риска от бедствия за периода 2020-2030 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 608 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на имот с проектен идентификатор 68850.502.642 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11. Сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 426б по ПУП на град Стара Загора и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

12. Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект - състоящ се от два поземлени имота /язовири/  - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Малка Верея и с. Лясково, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ Х435  в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14. Прекратяване на съсобственост в УПИ VI51, кв. 4 – „Дъбрава“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІII26  в кв. 6 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ95  в кв. 21 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17. Прекратяване на съсобственост в УПИ VI218 в кв. 19 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18. Отпускане еднократна парична помощ на И. Д. Николов

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

19. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за ПИ 4557а, попадащ в УПИ IЖС, КОО И ППГ в кв.326а и улица с о. т. 4647 –  о. т. 4669 – о. т. 4670, одобрен със Заповед № 118 / 26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20. Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ XVIІ585 в кв. 40 “Голиш“, одобрен с Решение № 102 / 29.04.2004 г. на Общински съвет гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Охранителен канал в кв. „Лозенец“ по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора - обект от първостепенно значение,  Заявление с Вх.№10-33-194/04.11.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.150, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-307/14.10.2020г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.150, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.286.677 - „За местен път“ – публична общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-7948 от 02.11.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 207.234, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора във връзка със Заявление с рег. № 19-06-287 от 28.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.173.2, местност „Нешев кладенец“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-335 от 03.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.33.6, местност „Мустанска чешма“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-336 от 03.11.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно водозахранване и канализация и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор №№ 04738.94.25, 04738.94.26, 04738.94.27, 04738.94.28, 04738.94.29 и   04738.94.30 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27. Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект представляващ ПИ 16701.15.10, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Стара Загора, за заустване на битови отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: „Завод за каучукови уплънения“, намиращ се в землището на село Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 609 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 610 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 612 по Протокол № 15 от 29 октомври 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложения постъпили извън срок:

31. Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 година на територията на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34. Отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр.Стара Загора за откриване на триажен – COVID кабинет

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35. Оказване финансова помощ от Община Стара Загора на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, с ЕИК:000812172, във връзка с дейностите по лечение на болни с COVID-19, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 50 000 лв.

Вносител: Емил Славов - Председател на Постоянната комисия по здравеопазване

Предложение 

36. Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „За достоен живот“ на СНЦ „Зонта клуб – Стара Загора“ с вх. № 10-02-8341 от 13.11.2020 г.

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

37. Отпускане еднократна парична помощ на С. С. Александров

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

38. Отпускане еднократна парична помощ на Д. А. Койчева

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

Становища на Постоянните комисия 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали