ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 61, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.09.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

1. Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“

Вносител: Мария Динева – Председател на Общински съвет  Стара Загора и председател на комисията по чл.11, ал. 1 от Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора

Предложение

 

2. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

3. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Богомилово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Змейово, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Маджерито, Оряховица, Хан Аспарухово, Хрищени

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

4. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четете

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение     Приложения 1-29

 

7. Оказване финансова помощ със средства от бюджета на Община Стара Загора на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  Стара Загора с ЕИК 123732117, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 1 000 000 лв.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8. Създаване на „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин“ № 28

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Избор на управител на «Диагностично – консултативен център I» - Стара Загора ЕООД, бул. «Руски» № 62

Вносител: Янко Янков – Предеседател на комисия, съгласно Решение № 2637 от 18.07.2023г.

Предложение

 

10. Избор на управител на „Медицински център I – Стара Загора» ЕООД, град Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 41

Вносител: Георги Господинов – Председател на комисия, съгласно Решение № 2638 от 18.07.2023г.

Предложение

 

11. Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на юридически лица.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Д. Георгиева

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ БОЛГАР“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост за нуждите на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху незастроен УПИ I22 от КР 70 по КККР на с. Памукчии, община Стара  Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху УПИ Iградина в кв. 412 по ПУП на град Стара  Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV117 в кв. 13 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XI801 и УПИ XIII903 в кв. 67 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/,разположени на територията на общински пазари гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение 1

 

22. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 1, находяща се в сграда с идентификатор 68850.522.9914.1.1, Автогара, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI309 в кв. 650 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII4 в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII276 в кв. 25a по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI472 в кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ V129 в кв. 16 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ III121 в кв. 12 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI581 в кв. 38 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ V25 в кв. 11 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV198 в кв. 26 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 3, вх. 0, ет. 12, апартамент № 59 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Продажба на застроен УПИ I243, училище в кв. 21 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Продажба на поземлен имот с идентификатор 30119.79.17 по КККР с. Загоре, Община Стара Загора чрез публично оповестен конкурс

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Продажба на поземлен имот с идентификатор 30119.79.18 /номер по предходен план - 079007/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Продажба на поземлен имот с идентификатор  61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХII68 в кв. 4820 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж – Минчо и Анна Атанасови

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Продажба на ½ идеална част от Застроен урегулиран поземлен имот III684,685 в кв. 37 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХII68 в кв. 4820 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж – Георги и Елена Пеневилови

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Продажба на застроен УПИ Iснс, кв. 23 по ПУП на с. Загоре, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 03.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.198.623 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.198.623, в размер от 329 кв. м - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

 

43. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външни връзки – водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.46.954 и ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-432/28.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.46.954, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.40.32 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 68850.40.888 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор 68850.42.53 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  - публична общинска собственост.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.40.32 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.40.888 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор 68850.42.52 – Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.42.53 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.42.55 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.152.16, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-423 от 22.08.2023 г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.152.570 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“- публична общинска собственост, с цел изграждане на пътна връзка  към ПИ с идентификатор № 68850.152.16, местност „Мутафово“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.10, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-433 от 28.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на премостване през част от ПИ с идентификатор 68850.41.936 – територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, попадащ в ПИ с идентификатор 68850.41.909 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ осигуряващ достъп до ПИ с идентификатор 68850.42.10, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.26.13, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-445 от 05.09.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.26.13, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-445 от 05.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.171.12, местност „Пазарски път“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-411 от 17.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.171.12, местност „Пазарски път“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-411 от 17.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 61995.21.17, местност „Равна гора“, землище на с. Ракитница, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-442 от 01.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ XII 455 и УПИ XIV 308, кв. 650 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-415 от 18.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ XVI 283, кв. 1202 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-395 от 02.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51.Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ V 365, кв. 6523 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-444 от 01.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 207.205 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-378 от 20.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 208.275 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бахчалъка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-449 от 07.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 317.61 по плана на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-417 от 21.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 296.300 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-419 от 21.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 317.219 по плана на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-386 от 24.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.92.5, местност „Кафявата скала“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-385 от 24.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.102.71 и ПИ с идентификатор 46417.102.69, местност „Бобоолу“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-429 от 23.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.107.18, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-402 от 07.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.39 и ПИ с идентификатор 52252.34.43, по КККР на землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-377 от 20.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.9, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-425 от 22.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.25, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-438 от 29.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.15, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-361 от 10.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.152.8, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-426 от 22.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.40, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-422 от 22.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.216.20, местност „Костена поляна“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-397 от 03.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.222.24, местност „Пясъчника“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-398 от 03.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.216, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-387 от 24.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.259, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-434 от 28.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.32.10, местност „Влавошка могила“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-446 от 05.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 87182.172.36, местност „Каменливото“, землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-405 от 15.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.203.1, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ I 1 в КР 203, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-430 от 24.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 77476.33.1, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-370 от 18.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74.Одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора за допуснати явни фактически грешки в графичната част на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 от 30.06.2022г. на Общински съвет Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-179/07.09.2023 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загор

Предложение

 

75.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за местен път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-388 от 28.07.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2547 по Протокол № 54 от 23 май 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77. Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.183.1, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-431 от 25.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.183.1, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-431 от 25.08.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79. Предварително съгласие за придобиване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна с УПИ ХII -694, кв.5241

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 278.217 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-448 от 07.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81. Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Стара Загора да бъде актуализиран, в Приоритет 2. ,,Качество на живот“, мярка 3 „Развитие на здравна, социална, образователна, културна и спортна инфраструктура“, с включването към Проектна идея 2. ,,Модернизация и благоустройство на културна инфраструктура“ на проектно предложение 2.59. ,,Аварийна консервация, реставрация и социализация на антични гробници от Югоизточния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора) в паркова среда”

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82. Предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на УПИ VІ-97, За обществено обслужване, кв. 264 по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на „Металик“ АД и УПИ І-93,94,5560, За спортен комплекс, кв. 264 по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на Община Стара Загора и обособяване на съсобствен имот

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83. Предоставяне на парична помощ за подпомагана на пострадалите от наводнението граждани в Община Царево, чрез договор за дарение, в полза на пострадалата община, в общ размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

Вносители: Мартин Паскалев, Антон Андонов, Петър Желязков, Иван Върляков, Янко Янков, Мирослав Райков, Стефан Димитров, Димитър Чорбаджиев, Методи Пенчев – Общински съветници

Предложение

 

84.Участие  на  Община Стара Загора като партньор в изпълнението на проект „Стратегически интегриран проект за прилагане на  общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатична неутралност и устойчиво на климатичните изменения общество“ (LIFE-SIP CLIMA-SUMP) по Програма LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85. Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещения за пункт за ГТП на МПС

Вносител: Таньо Брайков – Зам.-председател на ОбС

Предложение

 

86. Отпускане еднократна парична помощ на В. Г. Тенев

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

87. Отпускане еднократна парична помощ на Н. Г. Филипова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

88. Одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.304.821, местност „Острец“, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-193 от 27.09.2023 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали