ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 60, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 19 септември 2023 г. от 12:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, при следния дневен ред:

 

 

1. Подписване на Партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнението на проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, като част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2. Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3. Предварително съгласие за придобиване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна с УПИ ХII -694, кв.5241

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

4. Изменение на Решение № 2531/23.05.2023 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за замяна на общински поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.274 и поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.272

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

5. Предварително съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор  68850.160.638  по  КККР на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС,

МАРИЯ ДИНЕВА

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали