ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 48, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.01.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 05 януари 2023 г. от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, при следния дневен ред:

1. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект на техническата инфраструктура - фотоволтаична електрическа централа, върху поземлен имот с идентификатор 68850.304.821 по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху поземлен имот с идентификатор 68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

3. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДЖИСОЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДИПРОЕЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала централа, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕНТАЛПИЯ“ ООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ИНТИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „БЕНКОВСКИ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.581 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „РА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, върху поземлени имоти – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на „РАНИ ЗИМ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, върху поземлени имоти с идентификатори: 35515.115.71 и 35515.115.72, находящи се в землището на с. Калояновец – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали