ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 47, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2022 Г.

Размер на шрифта: A A A

1. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Предложение Иван Върляков, Предложение Иван Тенев

 

2. Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2023г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1 и 2

 

3. Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2022 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1 – 7

 

4. Удължаване на срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора

Вносител: Таньо Брайков – Общински съветник

Предложение

 

5.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 3: подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграцията на маргинализираните общности като ромите“; специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Прехвърляне на  товарен автомобил със специално повдигателно съоръжение /тип Паяк/ от «Автосервиз на здравни заведения ЕООД на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Именуване на улици в с. Малка Верея

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

10. Обявяване на УПИ Училище, имот № 350, кв. 30 по сега действащия регулационен план на с. Бъдеще за частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 59170.82.1, номер по предходен план 082001, частна общинска собственост, трайно предназначение на територията– земеделска, начин на трайно ползване– етерично-маслодайна култура, находящ се в землището на с. Пъстрово, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12.Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67154.126.3, номер по предходен план 126003, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и Област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13.Определяне на актуална цена на имоти, предмет на замяна с цел прекратяване на съсобственост в УПИ Х3274, 7192, жил.стр-во и КОО и УПИ XXI7191, 7193,7083 в кв. 327 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ XCVIII6076 в кв. 15 – Индустриален по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV172 в кв. 116 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX272 в кв. 6 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII184 в кв. 33 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV51 и УПИ V51 в кв. 28 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII184 в кв. 33 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 56, вх. A, ет. 1, ап. 79 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, вх. 0, ет. 8, апартамент № 15 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Продажба на ½ идеална част от Застроен урегулиран поземлен имот VIГОНС в кв. 47 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и битова канализация и ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.103.20, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-517/14.11.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.106.19 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.106.132 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.103.46 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.103.43 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“ – стопанисвано от общината - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-457/19.10.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово през ПИ с идентификатор 31276.29.476 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор 31276.29.785 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.49.22 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.48.1100 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.48.40 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 31276.50.801 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 46417.48.52 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-456/19.10.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 46417.48.52, през ПИ с идентификатор 46417.48.165 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.48.161 с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор 46417.48.85 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.50.20, местност „Трапът“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-518 от 15.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.134.22, местност „Летището“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-548 от 29.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.16, местност „Корнаците“, землище на  с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-534 от 22.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.48.61, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-514 от 11.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.116.19, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-505 от 07.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.253.9525, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-497 от 03.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.240, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-537 от 23.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.175.54, местност „Кочеви камъни“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-533 от 22.11.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-518 от 29.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-512 от 28.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-483 от 28.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-495 от 14.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-485 от 08.11.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Oдобряване на План – схема за поставяне на слънцезащитно устройство към парк хотел „Стара Загора“ – ПИ № 75, парк “Бедечка“, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2021 по Протокол № 44 от 29 септември 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-562/06.12.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Приемане на годишен отчет за 2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Отчет

 

43. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДЖИСОЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

 

44. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДИПРОЕЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала централа, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕНТАЛПИЯ“ ООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ИНТИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „БЕНКОВСКИ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.581 – частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 

Предложение

 

49. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект на техническата инфраструктура - фотоволтаична електрическа централа, върху поземлен имот с идентификатор 68850.304.821 по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху поземлен имот с идентификатор 68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „РА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, върху поземлени имоти – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложени

 

52. Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на „РАНИ ЗИМ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, върху поземлени имоти с идентификатори: 35515.115.71 и 35515.115.72, находящи се в землището на с. Калояновец – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Стара Загора 2022 – 2027

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали