Размер на шрифта: A A A

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  193.49 KB

2.Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2  226.31 KB, Приложение 1 и 2 към т.2  278.23 KB

3.Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 246.03 KB, Приложение 1 по т.3 429.21 KB, Приложение 2 по т.3 355.82 KB, Приложение 3 по т.3 191.55 KB, Приложение 4 по т.3 188.83 KB, Приложение 5 по т.3 184.54 KB, Приложение 6 по т.3 187.71 KB, Приложение 7 по т.3 190.22 KB, Приложение 8 по т.3 186.66 KB, Приложение 9 по т.3 186.09 KB, Приложение 10 по т.3 184.36 KB, Приложение 11 по т.3 191.26 KB, Приложение 12 по т.3 191.77 KB, Приложение 13 по т.3 191.36 KB, Приложение 14 по т.3 188.62 KB

4.Избиране на контрольор на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 300.67 KB, Приложение по т.4 298.64 KB

5.Избор на представители от Общински съвет Стара Загора за участие в Комисията по безопасност на движението.
Вносител:Йордан Николов- Зам.-кмет на Община Стара Загора

6.Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Стара Загора.
Вносител:Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.6 150.03 KB

7.Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
Вносител:Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.7 132.12 KB

8.Определяне на общински съветници за членове на комисия за картотекиране
Вносител:Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.8 126.08 KB

9.Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Вносител:Емил Христов-Председател на ОбС

Предложение по т.9 131.38 KB

10.Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 369.94 KB

11.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 229 KB

12.Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2015/2016 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 321.58 KB, Приложение по т.12 278.85 KB

13.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 320.3 KB, Приложение по т.13 2.84 MB

14.Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на медицински специалисти, извършващи първична извънболнична помощ.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 220.61 KB

15.Отдаване под наем след тръжна процедура на обособени части публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика" /от 119.29 кв. м./, на ниво +0.00 /второ етажно ниво/ и „Бюфет – артисти" с прилежащите към него склад – бюфет и склад – офис /от общо 98.25 кв. м/, на ниво +3.38 /трето етажно ниво/, находящи се в сграда „Държавна опера", гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев" № 30, представляваща по кадастралната карта сграда с идентификатор 68850.515.2.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.2
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 236.03 KB

16.Отдаване под наем на общински обект: Част от сутеренен етаж на сграда за култура и изкуство с идентификатор 68850.515.4.1, представляващ – ОСД „Кафе-аперитив" с площ от 135.30 кв. м., съгласно АПОС № 07301/19.08.2008 г., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев" № 34, кв. 1в., УПИ VII.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 239.92 KB

17.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Стопанска сграда /боксове за прасета/, със застроена площ от 204.05 кв.м., находяща се в кв.28, УПИ VІІ „Дом за душевно болни", съгласно АОС № 04041/13.01.2005 г. в с. Лясково, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 190.29 KB

18.Прекратяване на съсобственост в НОВООБРАЗУВАН ИМОТ № 215.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Нейков кладенец", землище на село Змейово, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 193.5 KB

19.Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 300.33 землище с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 223.64 KB

20.Прекратяване на съсобственост в кв. 527а по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 225.62 KB

21.Прекратяване на съсобственост в кв. 65 „Стоп. двор" по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 225.54 KB

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ951 в кв. 70 по ПУП на село Хрищени, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 189.23 KB

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ218 в кв. 48 по ПУП на село Калояновец, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 189.37 KB

24.Продажба на застроен урегулиран поземлен имот V162, кв. 5, с. Лясково, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 192.25 KB

25.Продажба на УПИ ХХVІІ166, кв.85 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 256.54 KB

26.Продажба на УПИ Х501, кв.551 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 254.6 KB

27.Продажба на новообразуван имот с № 201.8 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Елхово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 241.23 KB

28.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-367 от 19.10.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, землище с. Богомилово, през ПИ №№ 000725, 000726 и 000729 – „полски път", ПИ №№ 000406 и 000416 – „пасище, мера", ПИ № 000407 – „пасище с храсти" и ПИ № 000829 – „канали", по КВС на землище с. Кирилово; ПИ № 103001 - „пасище, мера", по КВС на землище с. Богомилово, общ. Стяара Загора – публична, общинска собственост.
Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ № 000422 „иглолистна гора" от КВС на местност "Аламура", землище с. Кирилово, Община Ст. Загора – държавна частна собственост.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 363.81 KB

29.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.106 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Ст. Загора, Заявление рег. № 19-06-266 от 20.10.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 352.66 KB

30.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.23 по КККР на местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-305 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 315.37 KB

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.121 и 68850.256.161 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-304 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 315.9 KB

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 70202.23.168 по Кадастралната карта на местност „Сиртарда", землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-234/ 17.09.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 314.26 KB

33.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.51 и 68850.256.52 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-306 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 315.84 KB

34.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.30 по КККР на местност "Курбанова чешма", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 315.54 KB

35.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.44 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Ст. Загора, Заявление рег. № 19-06-312 от 18.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 352.32 KB

36.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114014 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-265 от 20.10.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 313.45 KB

37.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.435 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-308 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 314.88 KB

38.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037037 по КВС на местност „Къньов трап", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 352.79 KB

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 042032 по КВС на местност „Боба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-307 от 17.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 352.32 KB

40.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 112006 от КВС на местност „Герена", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-334 от 25.11.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 314.53 KB

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 305.241 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гермята", землище с. Лясково, Община Ст. Загора - Заявление рег. № 19-06-327/ 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 353.46 KB

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.253.3 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-320 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 314.8 KB

43.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 171011 по КВС на местност „Пазарски път", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-329 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 314.58 KB

44.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.209.5 от КККР на местност „Джелата", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-324 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 314.14 KB

45.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.33 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-330 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 315.05 KB

46.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.26.12 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-321 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 314.45 KB

47.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.327 от КККР на местност „Герена", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-332 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 313.74 KB

48.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.312 и 68850.257.313 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-331 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 315.84 KB

49.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 032039 по КВС на местност „Текята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19- 06- 316 от 23.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 352.9 KB

50.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 084167 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-322 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 313.3 KB

51.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.141 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-323 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 314.44 KB

52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 70202.170.71 по КККР на местност „Лозята", в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 24.11.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 314.74 KB

53.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.189.10 от КККР на местност „Дечев кладенец", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-325 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 314.16 KB

54.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.218.36 от КККР на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-326 от 24.11.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 313.95 KB

55.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.453 по КККР на местност „Правия камък", в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-341/ 01.12.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 312.82 KB

56.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.329 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-340 от 01.12.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 316.85 KB

57.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 076012, 076013 и 82006 от КВС на местност "Габрова кория", и ПИ № 081047 от КВС на местност "Маразливия егрек", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-333/ 24.11.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 076012, 076013 и 82006 в местност "Габрова кория", и ПИ № 081047 в местн. "Маразливия егрек", землище с. М. Верея, през полски път № 000230 в земл. с. М. Верея, общинска собственост – Заявление № 10-01-6002/ 30.10.15 г.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 358.19 KB

58.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № 68850.78.40 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ № 68850.78.313 /изоставена орна земя/ в землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 /изоставена нива/, земл. с. Хрищени.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.58 351.52 KB

59.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 от землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № № 68850.78.40, 68850.78.47 и 68850.80.25 /за селскостопански, горски, ведомствен път/и ПИ 68850.521.1503, 68850.521.1524 / за второстепенна улица/ и ПИ № 68850.78.890 /нива/, ПИ №№ 68850.78.313 и 68850.78.41 /изоставена орна земя/, в землище гр. Стара Загора; ПИ№ 000625 /напоителен канал/, ПИ № 000634 /ведомствен път/ и ПИ№ 000626 /изоставена нива/ в землище с. Хрищени – общинска собственост.
Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация - тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на канализация-тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № 68850.78.40 /за селскостопански, горски, ведомствен път /, ПИ № 68850.78.313 /изоставена орна земя/ и ПИ № 68850.78.15 / за второстепенна улица/, в землище гр. Стара Загора; ПИ № 000625 /напоителен канал/ и ПИ № 000626 /изоставена нива/ в землище с. Хрищени –общинска собственост.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.59 287.33 KB

60.Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), поемане на задължение до 4 453 876,67 лева (четири милиона четиристотин петдесет и три хиляди, осемстотин седемдесет и шест лева, шестдесет и седем стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 256.63 KB

61.Обезщетяване на наследниците на Таньо Д.Костадинов, живущи на адрес: гр. Стара Загора, чийто имот е отчужден с Допълнителна заповед № 200 / 02.06.1989 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.61 350.7 KB

62.Питания.

Становища на Постоянните комисии 536.13 KB

Горещ телефон
за сигнали