Размер на шрифта: A A A

 

1. Избор на временен управител на общинското търговско дружество СБАЛПФЗ ЕООД
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 227.3 KB

2. Промяна в предмета на дейност на «Комплексен онкологичен център – Стара Загора» ЕООД
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 304.18 KB

3. Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"ЕООД за закупуване на медицинска апаратура
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 307.27 KB

4. Разкриване на „Център за временно настаняване" като общинска дейност и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 320.1 KB

5.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 261.44 KB

6.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 323.24 KB

7.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 244.14 KB

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в с. Маджерито, Община Стара Загора на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора"- гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 267.62 KB

9. Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на "ЛЮДЯНИ СОУ" ООД- гр.Стара Загора по проект "ЗАЕДНО НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 230.47 KB,Приложение към т.9 427.94 KB

10. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „С учение - напред!" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.002 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 232.91 KB,Приложение към т.10  224.34 KB

11. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект "Вълшебна класна стая" по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми", процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ".
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 154.31 KB,Приложение към т.11 200.97 KB

12. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация във връзка с придобит статут на кметства.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

13. Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО и чл.7, ал. 2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на ДАРИЯ ИВАНОВА ЦАНКОВА – наследник на починалия ИВАН ЦЕНКОВ ЦАНКОВ.
Вносител:Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

Предложение по т.13 132.47 KB

14. Промяна на НТП на ПИ 000963 по КВС на с. Хрищени, Община Стара Загора с площ от 5.865 дка. и АОС /публична/ №14867 от 16.07.2015 г. с НТП „ Пасище, мера"
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 218.57 KB

15.Промяна на границите на новообразувани имоти № 68850.258.459 и № 68850.258.9502 в местността „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 68850.258.9502 за частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 193.44 KB

16.Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Ракитница, Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 242.53 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ І426, кв. 18 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 192.29 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ466, кв. 35 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 189.66 KB

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ532, кв. 57 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 192.87 KB

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6054, кв. 14 – „Индустриален", гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 328.05 KB

21.Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Железник", ул. „Загорка" № 13, на настанен в него наемател
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 210.9 KB

22.Продажба на ПИ 68850.8.126, местност „Горната чешма", землище на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 247.75 KB

23. Продажба на поземлен имот № 021001, землище с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 287.86 KB

24.Продажба на новообразуван имот 201.8 - с. Елхово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 244.05 KB

25.Продажба на УПИ ХІХобщ., кв.18 по ПУП на с. Змейово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 252.13 KB

26.Продажба на УПИ ІІ, кв. 43а – с. Хан Аспарухово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 252.27 KB

27.Продажба на УПИ ХVІІ общ., кв. 527а - кв „Три чучура" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 259.02 KB

28.Продажба на ПИ 511.501, кв. 551-„ Лозенец – разширение" – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 257.37 KB

29.Продажба на ПИ 511.166 - Лозенец – разширение – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 259.14 KB

30.Продажба на УПИ XI320, кв. 78 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 246.52 KB

31. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-340/ 25.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, общ. Стара Загора през ПИ №№ 000728 и 000729 – „полски път", канали № 000829 и ПИ № 000416 – „пасище, мера" в земл. с. Кирилово, общ. Ст.Загора ; ПИ 103001, 103003 - „пасище, мера", земл. с. Богомилово, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 360.69 KB

32. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-341/ 25.09.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, общ. Стара Загора през ПИ №№ 000727 и 000729 – „полски път", канали № 000829 и ПИ № 000416 – „пасище, мера" и ПИ № 000407 – „пасище с храсти" в землище с. Кирилово, общ. Ст. Загора; ПИ №№ 000703, 000631 - „полски път", землище с. Богомилово, общ. Ст. Загора – публична, общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 361.93 KB

33. Одобряване на Подробен устройствен план – промяна на план за регулация на с. Остра могила, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за улица с о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 във връзка със заявлени вх.№ 10 – 33 – 237/02.07.2015г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 197.03 KB

34. Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Хрищени, одобрен с решение №128/03.06.2004г на Общински съвет Стара Загора, в частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9509 в кв. 16 по заявление вх.№ 10-33-77 от 18.02.2015г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 206.01 KB

35. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.127 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-270 от 22.10.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 356.34 KB

36.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000951 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-244 от 30.09.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 317 KB

37. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 013037 от КВС на местност „Узана", землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-268 от 20.10.2015 г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 316.62 KB

38. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 013038 от КВС на местност „Узана", землище с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-267 от 20.10.2015 г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 316.73 KB

39. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 032021 от КВС на местност „Влавошка могила", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 03.11.2015 г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 317.43 KB

40. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.12.4 по КККР на местност "Бобоолу", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-285 от 03.11.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 317.49 KB

41. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.22 по КККР на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-263 от 20.10.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 318.77 KB

42. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.952 по КККР на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-264 от 20.10.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 318.82 KB

43. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.3 от КККР на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-294 от 10.11.2015 г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 315.42 KB

44. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.255.74 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-240/ 24.09.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 317.75 KB

45. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.601 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-289 от 09.11.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 318.25 KB

46. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.308.821 и 70202.308.822 от КККР на землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-273 от 27.10.2015 г
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 317.18 KB

47. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ V-164, кв. 9 и План за застрояване за новообразуваните УПИ V-656 и УПИ XVI-657, кв. 9, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора - Заявление 19-06-163 от 08.06.2015 год
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 319.36 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на пътна връзка от ПИ № 000169 до ПИ № 042054 от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 317.09 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КККР на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 316.54 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КККР на местност "Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 319.13 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: Пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КККР на местност "Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 319 KB

52. Питания

Становища на Постоянните комисии 474.14 KB

 

Горещ телефон
за сигнали