Дневен ред за заседание № 46, което ще се проведе на 25.06.2015

Размер на шрифта: A A A

Полагане на клетва.

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  289.58 KB ,Приложение към т.1 417.77 KB

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - първо четене.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 154.5 KB

3. Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности, считано от 01.07.2015 година и вътрешни компенсирани промени в разходната част на Бюджет 2015.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 291.37 KB, Приложение към т.3 356.67 KB

4.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 306.35 KB,Приложение към т.4 326.64 KB
5.Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 306.7 KB

6.Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово, община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 310.28 KB

7. Одобряване на списък с имоти частна общинска собственост в кв.86, кв.85 и кв.84 в „Лозенец –разширение" по плана на гр.Стара Загора, за които лица с установени жилищни нужди могат да кандидатстват за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж и определяне на условията към лицата.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 384.03 KB

8. Одобряване на план-схема за поставяне на „Паметник в чест на великия български държавник ТЕРВЕЛ", с местоположение: УПИ № I за археологичен комплекс, античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, многоетажни паркинги и КОО, кв.1, по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх. № 10-01-3251 от 10.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 313.7 KB

9. Изграждане на „Паметник на загиналите жители от с. Ново село, Община Стара Загора, участвали в Балканските и двете световни войни"
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 263.26 KB

10. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора по реда на ЗПСК
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 279.95 KB

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр.Стара Загора като член на СНЦ „ Федерация на потребителите в България" гр.София върху имот – частна общинска собственост .
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 269.01 KB

12. Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 227.41 KB, Приложение към т.12 118.76 KB

13. Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.
Вносител:Емил Христов- Председател ОбС

Предложение по т.13 230.24 KB

14. Отпускане на еднократна персонална помощ на детето – ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА чрез неговия законен представител –Моника Димитрова Колева
Вносител:Илка Петкова- Председател на ПК

Предложение по т.14 138.22 KB

15.Отпускане на еднократна персонална помощ на Александър Константинов Павлов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора
Вносител:Илка Петкова-  Председател на ПК

Предложение по т.15 135.22 KB

16. Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII 368 , кв.25 по ПУП на с.Християново
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 191.75 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 676 , кв.35 по ПУП на с.Хрищени
Вносител:Живко Тодоров-  Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 191.22 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ I 32, кв.32 по ПУП на с.Ракитница
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 191.47 KB

19.Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.253.2 в землището на гр.Стара Загора , местност „Бойчо Бунар"
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 192.72 KB

20.Продажба на имоти с идентификатори 68850.11.8; 68850.94.43; 68850.94.44; 68850.205.18; 68850.219.11; 68850.57.801- частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 255.38 KB

21.Продажба на имот с № 017042 –частна общинска собственост, находящ се в землището с. Лясково, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 245.53 KB

22.Продажба на новообразуван имот с № 310.37 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с.Лясково, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 243.4 KB

23. Продажба на имот с № 000260 по КВС на с.Руманя, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 240.24 KB

24. Продажба на имот с №017001- частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 244.48 KB

25. Продажба на имот с №000890 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 244.79 KB

26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.8.901, местност „ Горната чешма" , землището на гр.Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 245.88 KB

27.Продажба на УПИ III121, кв.644а-кв."Железник" по ПУП на гр.Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 248.7 KB

28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.12 г.,в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение№695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - второ четене.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 154.5 KB

29.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-138/ 26.05.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2551 от 05.05.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 358.24 KB

30.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентиф. 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-123/ 11.05.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2631 от 11.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 358.2 KB

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.459 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-132 от 19.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 316.81 KB

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.322 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-133 от 19.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 316.83 KB

33. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082012 по КВС на местност „Друма", землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-140 от 26.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 356.15 KB

34.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.9 от Кадастралната карта на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-124 от 12.05.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 312.08 KB

35.Разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 68850.259.374 по КК на местност „Съборената кюприя" , гр.Ст.Загора, във връзка с заявление N 19-06-157/ 02.06.15г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 316.7 KB

36.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.234.802 от кадастралната карта на местност „Зора", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-159/ 02.06.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 314.47 KB

37.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 314.94 KB

38. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076012 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-149 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 314.85 KB

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076013 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-150 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 315.13 KB

40.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082006 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-151 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 315.23 KB

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088070 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-153 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 314.97 KB

42.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ №№ 076012, 076013, 082006 и 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 319.87 KB

43.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.141 по плана на новообразуваните имоти на местност „До селото", землище с. Ново село, Община Стара Загора – Заявление № 19-06-146/02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 315.83 KB

44.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 316.96 KB

45.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.252 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-155/02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 315.9 KB

46.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.162.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 428.98 KB

47.Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3481, кв. 7001 и улица о.т 2113- о.т 2079, във връзка с Заявление рег. №10-33-193/ 20.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 317.12 KB

48. Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3415, УПИ IX – 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, УПИ I – 3415в кв. 80 и улица о.т 2098- о.т2088, във връзка с Заявление рег. №10-33-192/ 20.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 318.3 KB

49. Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №357/13.12.2014г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ II – 14901, УПИ III- 14901, УПИ VIII- за озеленяване и паркинг , УПИ I –Компл. Жил. Строителство в кв.2515, и улица о.т 1351 – о.т 4503, във връзка с Заявление рег. №10-01-1535/ 17.03.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 317.74 KB

50.Предварително съгласие по чл.30., ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътна връзка до ПИ № 68850.180.580., през ведомствен път №68850.180.574, премостване на напоителен канал /ПИ / № 68850.180.573, и промяна предназначението на част от ведомствен път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора, в размер 62,46 кв.м , във връзка с Заявление рег. №10-01-2582/ 07.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 358.06 KB

51.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 314.69 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 314.59 KB

53. Питания.

Становища на Постоянните комисии 629.99 KB

 

 

Горещ телефон
за сигнали