Дневен ред за заседание № 41, което ще се проведе на 12.02.2015

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

Приложение1 към т.1

Приложение2 към т.1

2. Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.
Вносител: Емил Христов-
Председател ОбС

3. Одобрение на доклад за извършена последваща оценка на плана за развитие на Община Стара Загора за периода 2007 -2013 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.3

Приложение към т.3

4. Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4


5.Пътуване на пенсионери и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен трланспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносители: Гергана Микова, Николай Диков и Тихомир Томов-
Общински съветници

Предложение към т.5

6. Именуване на улици на територията на град Стара Загора
Вносител: Радка Михайлова-
Председател на ПК по култура

Предложение към т.6

7. Наследяване на движима вещ от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.7


8. Одобряване на ПУП за ПИ 301.183. „Седми километър", в землището на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.8

9. Одобряване на ПУП за ПИ 70202.3.21 „Хамбартепе", землище с. Сулица, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.9

10. Одобряване на ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване на ПИ с индентификатор 68850.143.598 от КК на местност „Маджерски път", землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.10

11. Питания.

Становища на Постоянните комисии

 

ЕМИЛ ХРИСТОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали