Дневен ред за заседание № 40, което ще се проведе на 29.01.2015

Размер на шрифта: A A A

1.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

Приложение към т.1

2.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.2

3.Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на заместник кметовете на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.3

4.Разсрочване на задължения за местни данъци и такси на ДКЦ I Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Пътуване на пенсионерите и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносители: Николай Диков, Гергана Микова,
Тихомир Томов

Предложение към т.5

6.Приемане на Годишен отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора
Вносител: Емил Христов-
Председател ОбС

Предложение към т.6

Приложение към т.6

7.Кандидатстване по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по покана на проектни предложения номер BG04-02-0
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.7

8. Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Гергана Емилова Ганчева, чрез неговия законен представител – Татяна Петрова Стефанова

Вносител: Илка Петкова-
Председател на ПК по
социална политика

Предложение към т.8

9.Прекратяване на съсобственост в кв. 45 – „Васил Левски" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.9

10.Даване на съгласие за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имоти частна общинска собственост в кв. 86, кв. 85 и кв. 84 в „Лозенец - разширение" по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.10

11.Дарение на имот частна общинска собственост в с. Пряпорец на Старозагорската Света Митрополия
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.11

12.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3344, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.12

13.Продажба на общинско жилище в кв."Железник", ул. „Старозагорско въстание" блок 10, вх. А, ет. 4, ап. 25 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.13

14.Прекратяване на съсобственост в кв. 327 – „Казански" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.14

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ132, кв. 6 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.15

16.Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.16

17.Продажба на имоти с №№ 032002, 057020, 057057 и 204002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.17

18.Продажба на имоти с №№ 000227, 001001,001002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.18

19.Продажба на новообразуван имот № 301.29 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.19

20.Продажба на имоти с №№ 000023, 019006, 019007, 019009 и 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.20

21.Продажба на имоти с №№ 001032, 001034, 005005, 043007 и 059002- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.21

22.Продажба на имоти с №№ 000403, 000408 и 021002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.22 

23.Продажба на имоти с №№ 034008, 049001, 049011, 050004, 050005 и 050006- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.23

24.Продажба на имоти с №№ 001009, 018025 и 024021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.24

25.Продажба на имоти с №№ 000141 и 000212- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.25

26.Продажба на имоти с №№ 000175, 026001, 026004, 029003 и 034012- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.26

27.Продажба на имоти с №№ 000129, 000134, 025034, 025036, 025037, 025038, 048042 и 064001- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.27

28.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300/ 02.12.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 098011 през ведомствени пътища №№ 000239 и 098029 и пасища, мери № 000384 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора - Заявление № 10-01-7214 от 01.12.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.28

29.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.43 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-15 от 14.01.2015г
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.29

30.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.59 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-288 от 24.11.2014 г
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.30

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.500 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 15.12.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.31

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 076023 по КВС на землище с. Арнаутито, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 18.12.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.32

33.Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ № 135001 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-314 от 16.12.2014 год
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.33

34.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № II 312 и План за застрояване на новообразуваните УПИ № II 1791 и УПИ № IV 1792 от кв. 674 по план-извадка на ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-301 от 02.12.2014г.г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.34

35.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.3.31 и 70202.3.32 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Ст.Загора - Заявление рег. № 19-06-287/ 20.11.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.35

36.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР - стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.36

37.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", към обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80", в землището на с. Загоре, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.37

38.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 107028 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.38

39.Одобряване на план - схема за поставяне на „Павилион – тото пункт", с местонахождение – УПИ № I ГРАДИНА, кв. 412 по плана на гр. Ст.Загора – във връзка със Заявление вх. № 20-03-365/ 04.11.2014 год
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.39

40.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.40

41.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 961 от 05.07.2004г в частта му за УПИ VІII – 3443а, 3443б в кв.64а и улица – о.т.296 - о.т.318
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.41

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/ 09.01.2015 год.

Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.42

 

43. Питания.

 Становища на Постоянните комисии

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали