Дневен ред за заседание № 40, което ще се проведе на 29.01.2015

Размер на шрифта: A A A

1.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

Приложение към т.1

2.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.2

3.Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на заместник кметовете на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.3

4.Разсрочване на задължения за местни данъци и такси на ДКЦ I Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Пътуване на пенсионерите и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносители: Николай Диков, Гергана Микова,
Тихомир Томов

Предложение към т.5

6.Приемане на Годишен отчет на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора
Вносител: Емил Христов-
Председател ОбС

Предложение към т.6

Приложение към т.6

7.Кандидатстване по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по покана на проектни предложения номер BG04-02-0
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.7

8. Отпускане на еднократна персонална помощ на детето Гергана Емилова Ганчева, чрез неговия законен представител – Татяна Петрова Стефанова

Вносител: Илка Петкова-
Председател на ПК по
социална политика

Предложение към т.8

9.Прекратяване на съсобственост в кв. 45 – „Васил Левски" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.9

10.Даване на съгласие за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имоти частна общинска собственост в кв. 86, кв. 85 и кв. 84 в „Лозенец - разширение" по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.10

11.Дарение на имот частна общинска собственост в с. Пряпорец на Старозагорската Света Митрополия
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.11

12.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3344, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.12

13.Продажба на общинско жилище в кв."Железник", ул. „Старозагорско въстание" блок 10, вх. А, ет. 4, ап. 25 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.13

14.Прекратяване на съсобственост в кв. 327 – „Казански" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.14

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ132, кв. 6 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.15

16.Промяна на регулацията в кв. 252 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.16

17.Продажба на имоти с №№ 032002, 057020, 057057 и 204002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.17

18.Продажба на имоти с №№ 000227, 001001,001002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.18

19.Продажба на новообразуван имот № 301.29 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.19

20.Продажба на имоти с №№ 000023, 019006, 019007, 019009 и 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.20

21.Продажба на имоти с №№ 001032, 001034, 005005, 043007 и 059002- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.21

22.Продажба на имоти с №№ 000403, 000408 и 021002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.22 

23.Продажба на имоти с №№ 034008, 049001, 049011, 050004, 050005 и 050006- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.23

24.Продажба на имоти с №№ 001009, 018025 и 024021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.24

25.Продажба на имоти с №№ 000141 и 000212- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.25

26.Продажба на имоти с №№ 000175, 026001, 026004, 029003 и 034012- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.26

27.Продажба на имоти с №№ 000129, 000134, 025034, 025036, 025037, 025038, 048042 и 064001- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.27

28.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300/ 02.12.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 098011 през ведомствени пътища №№ 000239 и 098029 и пасища, мери № 000384 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора - Заявление № 10-01-7214 от 01.12.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.28

29.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.43 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-15 от 14.01.2015г
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.29

30.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.59 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-288 от 24.11.2014 г
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.30

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.500 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-312 от 15.12.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.31

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 076023 по КВС на землище с. Арнаутито, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 18.12.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.32

33.Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ № 135001 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-314 от 16.12.2014 год
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.33

34.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № II 312 и План за застрояване на новообразуваните УПИ № II 1791 и УПИ № IV 1792 от кв. 674 по план-извадка на ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-301 от 02.12.2014г.г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.34

35.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 70202.3.31 и 70202.3.32 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Ст.Загора - Заявление рег. № 19-06-287/ 20.11.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.35

36.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР - стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.36

37.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", към обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80", в землището на с. Загоре, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.37

38.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 107028 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.38

39.Одобряване на план - схема за поставяне на „Павилион – тото пункт", с местонахождение – УПИ № I ГРАДИНА, кв. 412 по плана на гр. Ст.Загора – във връзка със Заявление вх. № 20-03-365/ 04.11.2014 год
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.39

40.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.40

41.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 961 от 05.07.2004г в частта му за УПИ VІII – 3443а, 3443б в кв.64а и улица – о.т.296 - о.т.318
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.41

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/ 09.01.2015 год.

Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.42

 

43. Питания.

 Становища на Постоянните комисии

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали