Дневен ред, материали и становища мандат 2011-2015

Дневен ред за заседание № 49, което ще се проведе на 27.10.2015

  1.Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД, ЕИК 000812712; 2.Избор на прокурист на „Специализирана болница за активно лечение на…

Дневен ред за заседание № 48, което ще се проведе на 17.09.2015

1.Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора"Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС 2.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015г.Вносител:Живко…

Дневен ред за заседание № 40, което ще се проведе на 29.01.2015

1.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 год.Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора 2.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фондВносител: Живко Тодоров-Кмет на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали