Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 58
Директор Галина Колева Стрезева
Адрес гр. Стара Загора, кв. "Железник",
ул. "Младост" № 10
Телефон (042) 279 160, 0884 599 486
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://zvezditsa-sz.com/
 
Брой групи - 11
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Национална програма по БДП - детски площадки
- Проект „Европейска гаранция за детето –Уницеф“
- Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- Национална програма по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
- Проект по ПМС 46 - ,,Физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност”
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. - не се провеждат

 

Детска градина „Звездица“ се намира в най–младия квартал на гр. Стара Загора – „Железник“, в близост до едно от най-големите училища в града.

В нея се отглеждат, възпитават и обучават над 300 деца, разпределени по възрастов признак в осем групи в детската градина, две групи с деца от яслена възраст и една изнесена смесена група в село Богомилово.

Детската градина отваря врати през 1989 година и бързо става притегателен център за деца и родители. Има добре изградена и съхранена материална база – вълшебен свят за малките „звездички“.

През 2018 г. е извършен основен ремонт на сградата по Оперативна програма „Региони в растеж - Обновяване на образователната инфраструктура“ като е построен нов корпус за децата от яслените групи с просторен и функционален физкултурен салон.

Педагозите и медицинските сестри са висококвалифицирани, със своите професионални постижения и опит активно участват в квалификационни форми на общинско, областно и национално ниво.

Много са престижните грамоти и награди за постигнати резултати и активна работа с Настоятелството на родителите, за допълнителните дейности по музика и танци, за работата със СНЦ „Зелени Балкани“ и Спасителен център за диви животни.

Активно се работи по дейности по безопасност на движението и опазване живота и здравето на децата, по проекти за осигуряване на финансови средства за физическо възпитание и правилно и здравословно хранене.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали