Детска градина № 34 "Райна Княгиня"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 34
Директор Любка Георгиева Иванова
Адрес гр. Стара Загора, ул. "Христина Морфова" № 43
Телефон (042) 681 360
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://dg34rainakniagina.com/
 
Брой групи - 8 /осем/
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- НП „Без свободен час“
- НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
- Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.     
- НП „Успяваме заедно“
- Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на ПУО“
- Проект BG05M2OP001-2.01 „Образование за утрешния ден“
- Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадка за БДП“
- Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“
- Проект „Европейската гаранция за детето“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. - не се провеждат

 

Детската градина предлага целодневно обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години, разполага с една яслена група.

ДГ № 34 "Райна Княгиня" разполага с екип от учители, възпитатели и медицински лица. На разположение на децата е и големия двор за игри.

В процеса на обучение и възпитание в ДГ № 34 "Райна Княгиня" се използват разнообразни интерактивни методи. Разчита се и на участие на родителите на децата. Това се прави с цел, извършване на наблюдение относно процеса на усвояване на знанията, поведението, творческите способности, комуникативността и други черти.

ДГ № 34 "Райна Княгиня" разполага и с медицински кабинет, просторен обезопасен и зелен двор.

Отличната методическа подготовка и творчески ентусиазъм на педагозите в ДГ № 34 "Райна Княгиня" гарантират високо качество на възпитателно образователния процес.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали