Детска градина № 24 "Радост"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 24
Директор Петя Тодорова Делиева
Адрес гр. Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" № 1
Телефон (042) 649 150
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://cdgradost24sz.alle.bg/
 
Брой групи - 7
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.,
- проект BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001-C01 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ по ОП НОИР
- BG05M2ОP001-3.017-0020-С01 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ –  проект УТРЕ – Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
- Детско театрално студио „Дъга”

 

РАЗВИТИЕ
АМБИЦИЯ
ДОВЕРИЕ
ОБИЧ
СИГУРНОСТ
ТРАДИЦИЯ


През последните години детската градина промени своя облик, утвърди се като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности, място, където да се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.

Ролята на педагогическите специалисти за имиджа на детската градина като успяваща е в: ясно формулираната мисия, известна на обществеността; ясните цели на взаимодействие между учители и родители, разширяване работата и мобилизиране силите на местната общност, планиране процеса на промяна в положителна посока.

За реализация на поставените цели спомагат дейностите по спечелени проекти и участие в национални програми, ритуализацията на живота в детската градина, участието в кампании и мероприятия като партньори в различни проекти на МОН, НПО, фондации и международни организации.

 

Файлове:

Заявление
Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали