Обява за прием на документи от кандидати за длъжността "Социален асистент" на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Размер на шрифта: A A A

Обява
за прием на документи от кандидати за длъжността „Социален асистент“ на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ (СУАП)

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Стара Загора с държавния бюджет за 2021 г. дава възможност на 386 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 129 лица на длъжност „Социален асистент“.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  1. Заявление за участие в подбор (по образец);
  2. Автобиография (по образец);
  3. Декларация за лични данни (по образец);
  4. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи), или Талон за регистрация в Бюро по труда за безработните лица, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на асистентска услуга (по образец);
  6. Документ за самоличност – за справка;
  7. Медицински документ за постъпване на работа;
  8. Сертификат от проведено обучение – копие, ако е приложимо;

Един социален асистент ще обслужва до 3-ма потребители.

Основни задължения: Осъществява социално-битови дейности,  съгласно чл.  93 ал.(1) т. 1, 2, 3, 4, 5 от ЗСУ -самообслужване;  движение и придвижване;  промяна и поддържане на позицията на тялото;  изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Целеви групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен - основно образование

Работно време: пълно или непълно, при работа по график до 8 часа дневно.

Документи от кандидатите за длъжността „Социален асистент“ се подават в сградата на СУАП с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Допълнителна информация може да се потърси на телефон: 0882 346 992.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали