Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

Решение - 1.29 MB  

Обявление 308.21 KB  

Документация за участие 1.45 MB       

Образци на документи 988.00 KB      

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB

Документацията за участие може да се получи в деловодството на Община Стара Загора, гише № 5, на адрес: гр. Стара Загора - 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа. Документацията за участие може да бъде изпратена по пощата за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по следната бюджетна сметка на община Стара Загора:

IBAN: BG77BPBI79358475755544 BIC: BPBIBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ЮРОБАНК България АД или на касата на община Стара Загора на адрес гр. Стара Загора - 6000, бул. „Цар Симеон Велики" № 107

 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/05/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/05/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/05/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали