Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

Решение 1.21 MB

Обявление 272.36 KB

Документация за участие 1.03 MB      

Техническа спецификация 571.71 KB

Проект на договор 645.59 KB 

Образци на документи 1.09 MB      

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB

Решение за промяна от 18.04.2013 г. 3.42 MB 

Разяснения по процедурата от 22.04.2013 г. 300.43 KB 

 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 20/05/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/05/2013
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/05/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали