Покана за участие в открита процедура с предмет „Подобряване на енергийния баланс на общински обществени сгради чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност от страната на електропотреблението"

Размер на шрифта: A A A


Име на проект   Подобряване на енергийната ефективност в публични сгради в община Стара Загора.

Страна
  България

Бизнес сектор
  Ядрена безопасност

Проектен ИН
  17149

Източник на финансиране
  МФК

Тип на договор  Строителни работи, услуги и съоръжения

Тип на обявление  Покана за участие в открита процедура

Дата на публикуване  29 март 2013

Краен срок  15 май 2013 
14:00 Местно време

Настоящата Покана за участие в открита процедура следва Предварителната обява за предстояща открита процедура за този проект, която беше публикувана на интернет страницата на Европейската банка за възстановяване и развитие (www.ebrd.com) на 3 октомври 2012 година.

Община Стара Загора, наричана по-долу "Възложителят", възнамерява да използва част от безвъзмездните средства по гранта (Грантово споразумение 044 от 26/07/2012) с Международен Фонд Козлодуй ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР", "Банката"), за покриване на разходите по изпълнение на проект "Подобряване на енергийния баланс на общински обществени сгради чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност" в община Стара Загора.

Възложителят отправя покана към потенциалните Изпълнители да представят запечатани предложения и участват в открита процедура, в резултат на която ще бъде сключен договор, съ-финансиран със средства по грантовото споразумение с „МФК" за изпълнение на следните дейности:

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора. Този договор включва прилагането на мерки по енергийна ефективност в 4 публични сгради, намиращи се в град Стара Загора (2 училища: V ОУ „Митьо Станев" и СОУ „Максим Горки" и 2 детски градини: ЦДГ „Мир" и ЦДГ „Светулка")

Мерките за енергийна ефективност включват една или повече от следните дейности:
1. топлоизолиране на външни стени, покриви, мазета, подове и тавани на сградите;
2. подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите;
3. енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация; други.
В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопасност на персонала.

Очакваната продължителност крайна дата за изпълнение на дейностите е 10.09.2013 г. Дейностите в отделните сгради следва да се изпълняват едновременно за да бъде спазен предвидения краен срок за завършване на проекта.

Откритата процедура се провежда в съответствие с Политиките и правилата за провеждане на търгове на ЕБВР с изключение на ограниченията по отношение на допускане на участие от определени страни, според Правилата на МФК и е открит за участници от всички допустими страни към 1 март 2013: Страните членки на ЕС, Швейцария и страните, в които ЕБВР осъществява дейност.

За да бъдат допуснати до класиране и сключване на договор, кандидатите следва да отговарят на минималните квалификационни изисквания, съгласно Тръжната документация.

Изисквания за квалификация 50.50 KB

Тръжните документи могат да бъдат получени на адреса по-долу при заплащане на неподлежаща на възстановяване такса от 120 (сто и двадесет) евро или техния еквивалент в лева. Начинът на плащане ще бъде чрез директен депозит по банковата сметка по-долу:

Име на банката: "Юробанк И Еф Джи" ЕАД – Стара Загора
Титуляр на сметка: Община Стара Загора
IBAN: BG89BPBI79353475755401,
BIC: BPBIBGS
F

Тръжните документи могат да бъдат получени на ръка на посочения адрес или да бъдат изпратени по куриер. При получаване на подходящо доказателство за плащането на неподлежащата на възстановяване такса, документите незабавно ще бъдат изпратени по куриер, като няма да се носи отговорност за тяхната загуба или при забавяне на доставката. В допълнение, при поискване, документите могат да бъдат изпратени по електронен път след представяне от бъдещия участник в търга на подходящо доказателство за заплащане на неподлежащата на възстановяване такса. В случай на несъответствие между електронните и хартиените копия на документите, хартиеното копие ще бъде с приоритет.

Всички тръжни предложения трябва да бъдат придружени от тръжна гаранция. Размера и валутата на тръжната гаранция трябва да бъде 49 000 (четиридесет и девет хиляди) лева.

Тръжната гаранция може да бъде под формата на банкова гаранция или да бъде внесен депозит по банков път по следната сметка:

Титуляр на сметка: Община Стара Загора
Име на банката: "Юробанк И Еф Джи" ЕАД – Стара Загора
IBAN: BG80BPBI79353675755401
BIC/ SWIFT: BPBIBGSF

Ако участник в процедурата е обединение, тръжната гаранция за участие в търга може да бъде от името на партньор в обединението при условие, че тръжната гаранция ясно посочва имената на всички партньори в обединението и декларира, че тръжната гаранция се подава за и от името на обединението.

Офертите трябва да бъдат доставени в офиса на посочения по-долу адрес на или преди 15.05.2013 г., 14 ч. местно време, като след това те ще бъдат отворени в присъствието на представители на тези участници, които изявят желание да присъстват.

Регистър на потенциалните участници, които са закупили тръжна документация, може да бъде проверяван на адреса по-долу.

Потенциалните участници в процедурата могат да получат допълнителна информация и да прегледат и получат тръжните документи, на следния адрес:

На вниманието на: Ирена Дончева
Адрес: 6000, бул. Цар Симеон 107
Етаж/Стая н-р: ет. 3, Стая 306
Град: Стара Загора
ПК: 6000
Страна: България
Факс: +359 (0)42 259 132
Електронна поща: [email protected]


Project name  Energy Efficiency Improvements in Public Buildings in Stara Zagora Municipality

Country  Bulgaria

Business sector  Nuclear safety

Project ID  17149

Funding source  KIDSF

Type of contract  Project goods, works and services

Type of notice  Invitation for Tender

Issue date  29 March 2013

Closing date  15 May 2013
14:00 Sofia time

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 03.10.2012.

Municipality of Stara Zagora, hereinafter referred to as "the Employer", intends using part of the proceeds of a grant under Grant Agreement 044 from 26/07/2012 from the Kozloduy International Decommissioning Support Fund (KIDSF), administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and its own funds towards the cost of Energy Efficiency Improvements in Public Buildings in Municipality of Stara Zagora.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the grant:

Implementation of energy efficiency measures in public buildings located on territory of Municipality of Stara Zagora. This contract includes implementation of energy efficiency measures in 4 public buildings, located in the city of Stara Zagora (2 schools: "Mitio Stanev – Vth Primary school and Maksim Gorki Secondary school" and 2 kinder gardens: CDG Mir and CDG Svetulka).

The energy efficiency measures to be implemented in the buildings include one or more of the following:
1. Insulation or change of the old thermal insulation of roofs, external walls, floors and basements of the buildings;
2. Replacement or adjustment of windows in order to reduce energy losses in the buildings;
3. Replacement of incandescent tungsten lamps with compact fluorescent lamps; etc.

The project scope also includes testing period and safety and operation instructions to personnel.

The estimated completion date is 10.09.2013. The works at different buildings are to be performed simultaneously, as far as needed to comply with the estimated deadline for completion of the project.

Procurement will be carried out in accordance with EBRD Procurement Policies and Rules with the exception of country eligibility restrictions defined within the KIDSF Rules and is open to tenderers from the following Eligible Countries as of 1 March 2013: the EU member states, Switzerland and the EBRD's countries of operation

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the qualification requirements specified in the Tender Documents.

Qualification Requirements 43.00 KB

Tender documents may be obtained from the office at the address below upon payment of a non-refundable fee of 120 (one hundred and twenty) EURO or its equivalent in BGN. The method of payment will be direct deposit to the bank account below:

Bank: EUROBANK EFG BULGARIA (POSTBANK)
Account holder: Municipality of Stara Zagora
IBAN: BG80BPBI79353675755401
BIC / SWIFT: BPBIBGS
F

The tender documents may be received on hand at the specified address or will be sent by courier. Upon receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents will promptly be dispatched by courier; however, no liability can be accepted for their loss or late delivery. In addition, if requested, the documents can be dispatched electronically after presentation by the prospective tenderer of an appropriate evidence of payment of the non-refundable fee. In the event of discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security. The amount and currency of the tender security shall be 49 000 BGN.

The Tender Security may be in the form of a bank guarantee or may be a deposit paid by a bank transfer to the following account:

Bank: EUROBANK EFG BULGARIA (POSTBANK)
Account holder: Municipality of Stara Zagora
IBAN: BG80BPBI79353675755401
BIC / SWIFT: BPBIBGSF

The tender security of a JVCA can be in the name of a partner of the JVCA on condition that the tender security clearly specifies the names of all partners of the JVCA and states that the Security is submitted for and on behalf of the JVCA.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 15.05.2013, 14:00 local time, at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office:

Attention: Irena Doncheva
Street Address: 6000, Tzar Simeon str. 107
Floor/Room number: fl. 3, Room 306
City: Stara Zagora
Postal Code: 6000
Country: Bulgaria
Facsimile number: +359 (0)42 259 132
Electronic mail address: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали