Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 13/05/2014Час: 17:30 СРОК…

Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна стена, в кв.87, УПИ III3156-Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна…

Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за нуждите на Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за…

Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”    - 25.04.2014 г.…

Народно читалище "Климент Охридски - 1858 г.", гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Народно читалище "Климент Охридски - 1858 г.", гр. Стара Загора“     СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 30/04/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

  Община Стара Загора обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на…

Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1:…

Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен…

Охрана на обекти общинска собственост

    ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Охрана на обекти общинска собственост"           СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 14/03/2014Час: 15:00 СРОК НА…

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Стара Загора“    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 20/03/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 27/03/2014Час:…

Горещ телефон
за сигнали