Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на всички видове СМР по проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция

Размер на шрифта: A A AOтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на всички видове строително – монтажни работи при извършване на консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проект: «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция», в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/024, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие." ще се състои на 23.01.2013 г. от 11:00 часа в зала № 2, етаж ІІ-ри в сградата на общинска администрация Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали