Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г."

Документация за участие 3.93 MB 

Образци на документи 5.9 MB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB

Разяснения по процедурата от 17.01.2014 665.25 KB

Разяснения по процедурата от 28.01.2014 267.27 KB

Разяснения по процедурата от 31.01.2014 328.85 KB

Разяснения по процедурата от 03.02.2014 216.46 KB

Разяснения по процедурата от 06.02.2014 255.79 KB

Относно искане за удължаване на срока - 10.02.2014 187.24 KB

Разяснения по процедурата от 10.02.2014 966.77 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/02/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/02/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/02/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали