Избор на изпълнител с предмет: Публичност на проект Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция и реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция

Размер на шрифта: A A A


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Избор на изпълнител с предмет: "Публичност на проект "Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" и реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция" в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/024, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предметът на обществената поръчка се състои от 2 (две) обособени позиции:
1. "Публичност на проект "Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" ;
2. "Реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция".

Покана 133.13 KB 

Методика 597.51 KB 

Техническа спецификация 992.24 KB 

Позиция 1 

Образци и декларации 1.46 MB 

Проект на договор 653.17 KB     

Позиция 2

Образци и декларации 1.46 MB

Проект на договор 655.11 KB


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

Дата: 07/01/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/01/2013
Час: 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали