Доставка на оборудване - офис техника по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

Образци на документи  

Проект на договор  

Указания - указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/06/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/06/2013
Час: 15:00

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване /офис техника/ по проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора" в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0213-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси", по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома", участниците в процедурата следва да имат предвид:

1. В Техническата спецификация (т. III. 3. Технически изисквания по отношение на хардуерното оборудване) е заложено изискване по отношение на монитора: „Монитор 22" и повече". Възложителят ще приеме за изпълнено това условие и в случаите, в които участниците в процедурата предложат доставка на монитор 21 Ѕ".


2. В Техническата спецификация (т. III. 3. Технически изисквания по отношение на хардуерното оборудване) е заложено изискване по отношение на мултифункционалното устройство: „консуматив не по-малко от 8000 копия". Възложителят ще приеме за изпълнено това условие, ако се предложи мултифункционално устройство, което позволява работа с консуматив не по-малко от 8000 копия. Възложителят не поставя изискване мултифункционалното устройство да се достави с такъв консуматив.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали