Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г." по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Доставка на 14 тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на „Тролейбусни превози" ЕООД, община Стара Загора
Обособена позиция 2: Доставка на ,,специализиран'' автомобил за ремонт и поддръжка за нуждите на „Тролейбусни превози" ЕООД- Стара Загора
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за ,,депо - тролейбуси за обществен градски транспорт'' на „Тролейбусни превози" ЕООД - Стара ЗагораДокументация за участие 4.86 MB  

Образци на документи 6.65 MB  

Решение за промяна от 10.07.2013 г. 981.69 KB   
 
Разяснения от 19.07.2013 г. 105.72 KB
 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 16/08/2013
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/08/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/08/2013
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриелен", Тролейбусно депо - зала

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали